Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานลานบุญมหาวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ และแหล่งท่องเที่ยวสีคิ้ว นครราชสีมา
อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ และแหล่งท่องเที่ยวสีคิ้ว นครราชสีมา

เขื่อนลำตะคอง   ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๖๒ กิโลเมตร ตรงข้ามกับทางเข้าสวนเมืองพร มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข ๒ (นครราชสีมา-สระบุรี) บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๙๓-๑๙๔ ประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสร้างกั้นลำตะคองที่ช่องเขาเขื่อนลั่นและช่องเขาถ่านเสียดในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อนำน้ำเหนือเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในด้านชลประทาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวบนสันเขื่อนเพื่อชมทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำซึ่งมีฉากหลังเป็นภูเขาสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนในยามแดดร่มลมตก เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. และมีบ้านพักสวัสดิการสำหรับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมเยา ติดต่อได้ที่ โทร. ๐๘ ๗๒๖๒ ๕๔๕๘

โรงไฟฟ้าลำตะคอง ตั้งอยู่ระหว่างเส้นแบ่งเขตอำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ลักษณะของโรงไฟฟ้าประกอบด้วยโรงไฟฟ้าใต้ดิน อ่างพักเก็บน้ำบนเขา อ่างพักเก็บน้ำตอนล่าง (อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองของกรมชลประทานที่มีอยู่เดิม) อุโมงค์ใต้ดิน โรงไฟฟ้าลำตะคองเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เอื้องประโยชน์ให้แก่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงในระบบการผลิตและจ่ายไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งใช้หลักการทำงานผลิตไฟฟ้าแบบสะสมพลังงานโดยในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย คือหลังเที่ยงคืนจนถึงเช้าจะมีพลังงานไฟฟ้าจากการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเหลือเกินความต้องการอยู่จำนวนหนึ่ง โรงงานไฟฟ้าฯ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นโรงไฟฟ้าที่นำพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินอยู่นั้น มาสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองที่ มีอยู่เดิมไปพักไว้ในอ่างพักน้ำที่ก่องสร้างขึ้นใหม่บนเขา แล้วจึงปล่อยน้ำลง มาผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมโครงการต้องทำหนังสือติดต่อล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๔๒๒ ๒๕๗๐ ต่อ ๕๑๓๐ โทรสาร ต่อ ๕๑๐๘

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งอยู่ริม ถนนมิตรภาพ เลยทางเข้าอำเภอสีคิ้วมาประมาณ ๒ กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจัดสร้างและดำเนินการโดยมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) โดยคุณสรพงษ์ ชาตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาต่อองค์ท่าน ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๑ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘ เมตร ๑ นิ้ว สูง ๑๓ เมตร หนัก ๖๑ ตัน และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป) ขึ้นถวาย ได้มีการจัดภูมิทัศน์ และสวนหย่อมอย่างสวยงาม เช่น สระน้ำ สวนหิน สวนต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังมีอาหารเครื่องดื่ม และห้องน้ำเพื่อบริการแก่ นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาที่มานมัสการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๔๔๑ ๑๖๗๑ และ ๐๘ ๑๖๔๐ ๑๒๘๑

วัดเลิศสวัสดิ์ (วัดเขาจันทร์งาม) ตั้งอยู่ที่บ้านเลิศสวัสดิ์ จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒ (นครราชสีมา-สระบุรี) ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๙๘-๑๙๙ มีทางแยกซ้ายเข้าไปประมาณ ๔ กิโลเมตร เป็นแหล่งศิลปะภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ซี่งอยู่บริเวณด้านหลังวัด โดยเดินเท้าผ่านสวนหินและป่าธรรมชาติอันร่มรื่นและเงียบสงบเข้าไปประมาณ ๑๕๐ เมตร จะพบภาพเขียนลงสีแบบเงาทึบสีแดงเป็นแนวปรากฏอยู่บนเพิงผาหินทรายด้านหนึ่ง อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ ๔ เมตร เป็นรูปคนและสัตว์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือกิจกรรมบางอย่างของกลุ่มคน เช่น ลักษณะการแต่งกาย การดำรงชีวิต การล่าสัตว์ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะที่สร้างขึ้นโดยชุมชนเกษตรกรรมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มีอายุระหว่าง ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ ปี

สวนเมืองพร ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข ๒ (นครราชสีมา-สระบุรี) ห่าง จากตัวเมือประมาณ ๖๐ กิโลเมตร แยกซ้ายมือที่หลักกิโลเมตรที่ ๑๙๖ (ตรงข้ามกับทางเข้าเขื่อนลำตะคลอง) เส้นทางเดียวกับทางขึ้นเขายายเที่ยงเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้กว่า ๔๐๐ ชนิด ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดอกเมืองร้อน-เมืองหนาว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ในวรรณคดี บนพื้นที่กว่า ๗๐ ไร่ จัดเรียงไว้เป็นแปลงๆ กำหนดทางเดินอย่างเป็นระเบียบ โดยจัดวางรูปแบบเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อต้นไม้ได้ตามสะดวกด้วยตัวเอง เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐น. และมีร้านอาหารไว้บริการ ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำลำ ตะคอง เปิดบริการระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๒๑.๐๐น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๔๔๓๒ ๓๒๖๓-๔, ๐ ๔๔๓๒ ๓๔๕๙ หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.suanmuangporn.com

ไร่องุ่นน้อง-หนึ่ง อยู่บ้านหนองบัว หมู่ ๑ ตำบลลาดบัวขาว (เข้าทางเดียวกับวอยาจพานอรามา) สามารถชมการสาธิตการปลูกองุ่น การเลี้ยงโคเนื้อ เป็ดไข่ ไก่บ้าน แพะ ปลา และการเกษตรครบวงจร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น อาทิ องุ่นไร้เมล็ด น้ำองุ่นสด ไวน์องุ่น แยม ลูกเกด พร้อมทั้งชิมองุ่นสดจากไร่ ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๔๔๐๒ ๐๔๐๘-๙

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *