Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พระราชวัง

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี (พิพิธภัณฑ์แร่และหิน) ตั้งอยู่ชั้น ๑ อาคารพิพิธภัณฑ์ ติดกับกรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม ๖ เป็นหน่วยงานในความดูแลของสำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมวัตถุพวก แร่ หิน ซากดึกดำบรรพ์ และเครื่อง มือเครื่องใช้โบราณที่ทำาจากแร่ หิน มาจัดแสดง โดยแบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ส่วน คือ ๑. ด้านธรณีวิทยา ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องกำเนิดโลก การเปลี่ยน แปลงเปลือกโลก…

พระราชวังเดิม และสถานที่ท่องเที่ยว เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี เป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ในบริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยสมัยนั้นกรุงเทพฯเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา พระราชวังเดิมแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐ พร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีของไทย เพื่อเป็นที่ประทับและว่าราชการ พร้อมกับมีการปรับปรุงป้อมวิไชยเยนทร์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิไชยประสิทธิ์ ตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพ พระราชวังเดิมนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทย หลายพระองค์ทรงมีพระราชสมภพ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ให้เห็นในพระราชวังเดิมได้แก่ ท้องพระโรง…