Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรีพระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี
พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี
พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี

พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังกรุงธนบุรี เป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ ในบริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ด้วยสมัยนั้นกรุงเทพฯเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา พระราชวังเดิมแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพ.ศ. ๒๓๑๐ พร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีของไทย เพื่อเป็นที่ประทับและว่าราชการ พร้อมกับมีการปรับปรุงป้อมวิไชยเยนทร์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิไชยประสิทธิ์ ตำแหน่งที่ตั้งของพระราชวังแห่งนี้มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีป้อมปราการที่มั่นคงสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพ พระราชวังเดิมนี้เคยเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ไทย หลายพระองค์ทรงมีพระราชสมภพ เช่น พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โบราณสถานที่ยังปรากฏอยู่ให้เห็นในพระราชวังเดิมได้แก่ ท้องพระโรง พระตำหนักเก๋งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลศีรษะปลาวาฬ เรือนเขียวหรือ อาคารโรงพยาบาลเดิม ป้อมวิไชยประสิทธิ์ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม เรียน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ อย่างน้อย ๑ สัปดาห์) เปิดวันจันทร์-ศุกร์ ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา ๒๐ บาท สอบถามรายละเอียด มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๑๗, ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ โทรสาร ๐ ๒๔๖๖ ๙๓๕๕ หรือ www.wangdermpalace.com

วัดอรุณราชวราราม
วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตรงข้ามกับวัดโพธิ์ ข้ามเรือได้ที่ท่าเตียน เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า “วัดแจ้ง” ต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้ายราชธานีจาก กรุงศรีอยุธยามาตั้ง ณ กรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็น วัดในเขตพระราชฐาน ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจาก เวียงจันทน์ วัดนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๒ จึงถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๒ เมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่า “วัดอรุณราชธาราม” ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ ซึ่งมีความสูง ๘๒ เมตร กว้าง ๒๓๔ เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาล ที่ ๔ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชวราราม” www.watarun.org

พิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่ง ตั้งอยู่ในหมู่บ้านอิ่มอัมพร ๕๗๗/๗๘ ซอยพาณิชยการธนบุรี ซอย ๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของคุณเจนภพ จบกระบวน-วรรณ โดยใช้พื้นที่ ๑๙ ตารางวา ภายในบ้านของตนเอง ส่วนหนึ่งเก็บรวบรวมเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ของศิลปินเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับไปแล้ว เช่น ชุดขับร้องเพลงพระราชทานส้มตำ ของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ และมีส่วนที่แสดงภาพสุดยอดนักร้อง ครูบาอาจารย์ ทางด้านเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งที่ยังมีชีวิตและที่ล่วงลับไปแล้ว และมีห้องสมุดเก็บแผ่นเสียงทุกชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยแผ่นครั่ง ๗๘ สปีดจนถึงปัจจุบัน เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๑๒ ๙๙๖๒ (กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *