Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

กสท.จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้ที่ชนะการประมูลทีวีดิจิทัล 24 ราย เพื่อกำหนดช่อง

Bynakab

Jan 24, 2014

กสท.จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้ที่ชนะการประมูลทีวีดิจิทัล 24 ราย เพื่อกำหนดช่อง

กสท.จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกับผู้ที่ชนะการประมูลทีวีดิจิทัล 24 ราย เพื่อกำหนดช่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *