Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย ตั้งอยู่ในสำนักศิลปและวัฒนธรรม อาคารเบญจมวัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) ถนนแจ้งวัฒนะ รวบรวมเรื่องราวของครูในอดีตกว่าหนึ่งศตวรรษ และประวัติที่เริ่มจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยเริ่มจากกรมศึกษาธิการ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และโรงเรียนฝึกหัดครูต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เช่น โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ครูประถมพระราชวังสนามจันทร์ วิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นสถาบันราชภัฏ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕

เปิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันอังคาร พฤหัส เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๔๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๕๑๒, ๓๑๒๘, ๐ ๒๕๒๒ ๖๖๐๗, ๐๘ ๑๑๓๘ ๕๕๓๙

พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์มด ตั้งอยู่ที่ชั้น ๔ ตึกวนศาสตร์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็น สถานที่จัดเก็บตัวอย่างมดที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการศึกษา เนื่องจากมดเป็นสัตว์สังคมที่น่าสนใจ มีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ รวมทั้งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๑๗๖ ต่อ ๕๑๐ (รศ.เดชา วิวัฒน์วิทยา) โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๔๖ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน คณบดีคณะวนศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์)

พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ภาควิชากีฏวิทยา ชั้น ๒ คณะเกษตร มีการจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่พบในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาชีวิตนิเวศวิทยาของแมลง เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๘๓๕๐ กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำาจดหมายเรียน หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์)

พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธรกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร เป็นพิพิธภัณฑ์พืชแห่งแรกของ ไทยที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๖๓ จัดแสดงนิทรรศการด้านพฤกษศาสตร์ และมีพันธุ์พืชหายากปลูกไว้รอบอาคาร เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๖๒๘ (เข้าชมเป็นหมู่คณะทำจดหมายเรียน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์พืช กรม วิชาการเกษตร)

พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ตั้งอยู่ที่สำานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใกล้กับด้านวิภาวดี) เขตบางเขน ชั้นล่างจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรต่างๆ ชั้นบนจัดแสดงผ้าเผ่าไท วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทย รอบๆอาคารเป็นสวนที่เป็น แหล่งศึกษาพรรณไม้ไทยต่างๆ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถาม รายละเอียด โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๘๗๑๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๖๘๐ หรือ www.ku.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *