Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ
พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บนชั้น ๗ อาคาร ๗๒ ปี ของธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ธนาคารออมสินจัดตั้งขึ้นในสมัย รัชกาลที่ ๖ ให้เป็นธนาคารของรัฐเพื่อประชาชน ปลูกฝังค่านิยมเรื่องการประหยัด นับเป็นธนาคารประเภท savings bank แห่งแรกของไทย

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติการดำเนินงานของธนาคารออมสินตั้งแต่อดีต ผู้ร่วมก่อตั้งธนาคารอดีตถึงปัจจุบัน เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานรุ่นเก่า เครื่องออกสลากออมสิน สมุดฝากในอดีตจนถึงปัจจุบัน กระปุกออมสินที่ธนาคารใช้แจก และกระปุกออมสินของชาติต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี จีน ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา เดนมาร์ก ฯลฯ รวมทั้งสื่อที่ใช้รณรงค์เรื่อง การออมทรัพย์ เช่น โปสเตอร์ เครื่องฉายภาพยนตร์ เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุด ครึ่งปีธนาคาร ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ (งานพัฒนาบุคลากร คุณวีรวัฒน์ เศวตนันทน์) (พิพิธภัณฑ์เปิดให้ชมเป็นหมู่คณะเท่านั้น กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม ทำจดหมายเรียน ผู้อำนวย การธนาคารออมสิน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *