Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดไพรพัฒนา อดีตเป็นที่พำนักหลวงปู่สรวง เจ้าอาวาสวัดพระนักปฏิบัติ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน หลวงปู่สรวงได้ละสังขาร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒ ซึ่งสังขารของท่านยังอยู่ในสภาพเดิม ลูกศิษย์และศาสนิกชนจึงให้บรรจุสังขารของท่านลงในโลงแก้วและตั้งไว้ ณ ศาลาออยเตียนสรูล เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้ต่อไป

นอกจากนี้ลูกศิษย์และศาสนิกชนที่ศรัทธาและนับถือหลวงปู่สรวง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง มณฑปที่สร้างเป็นศิลปะขอมเพื่อให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น โดยเป็นศูนย์รวมความหมายของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ เช่น หน้าบันสี่ทิศประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่สรวง หมายถึงอริยสัจสี่ หน้ามุข ๓ ชั้น หมายถึง

พระรัตนตรัย และยอดปรางค์ ๙ ชั้น หมายถึง โลกุตรธรรม ๙  เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่หลวงปู่สรวง

การเดินทาง จากตัวอำเภอภูสิงห์ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ (อำเภอภูสิงห์-ช่องสะงำ) ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไป ๑๐๐ เมตรวัดจะอยู่ซ้ายมือจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ประกาศเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง ๑๓๕ กิโลเมตร เส้นทางนี้สามารถเที่ยวชมอารยธรรมขอมโบราณและสิ่งมหัศจรรย์ ๑ ใน ๗ ของโลก (นครวัด นครธม บันทายสรี ฯลฯ) รวมทั้งวิถีชีวิตและพิพิธภัณฑ์ของชาวเขมรแดงยุคสุดท้าย ณ อัลลองเวง ผู้ที่มีหนังสือเดินทาง (Passport) สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวก เส้นทางเป็นถนนลาดยางบางส่วนและลูกรังบดอัดแน่นใช้ได้ตลอดปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ภูสิงห์ โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๘๐๒๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *