Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี

การพัฒนาด้านการทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าเด่นชัดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้กิจการด้านการทหารของ ลพบุรีมีความสำคัญมากเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร กิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารหน่วยต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (อำเภอเมือง) ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต การฝึก กระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา ทัวร์ป่าทางทหารและชม พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และภาพกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารค่าย A03 (อำเภอเมือง) ทางเข้าอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลโคกตูม เป็นศูนย์รวมกิจกรรมในรูปแบบของ การทดสอบกำลังใจและการดำรงชีวิตแบบทหาร เช่น การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ไต่หน้าผาจำลอง ยิงปืน สะพานเชือก พายเรือแคนู

สถานที่ติดต่อ: กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ติดต่อล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ สำหรับ กิจกรรมค่ายพักแรม ๓๐ คน โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๒๑๙๒ (ในเวลาราชการ) หรือ ๐๘ ๑๙๔๗ ๒๘๐๐ (นอกเวลาราชการ) หรือ www.army.mi.th

แหล่งท่องเที่ยวทางทหาร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (อำเภอเมือง) ได้แก่ สถาปัตยกรรมสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้แก่ ตึกชาโต้ (ตึกบัญชาการเขาน้ำโจน) ตึกพิบูลสงคราม และยังมีอนุสรณ์สถานจอมพล ป.พิบูลสงคราม พิพิธภัณฑ์อาวุธทหารปืนใหญ่ พิพิธภัณฑ์พลเอกพระยา พหลพลพยุหเสนาและอุทยานพฤกษศาสตร์ เปิดในวันเวลาราชการ หากเข้าชมในวันเสาร์อาทิตย์ ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานท่องเที่ยวศูนย์ การทหารปืนใหญ่ โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๖๔๓๓-๔ ต่อ ๓๙๐๓๙, ๓๙๐๔๘ http://artycenter.rta.mi.th/

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ ๑๓ (อำเภอเมือง) ได้แก่ สนามกอล์ฟ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เปิดบริการสำหรับบุคคลภายนอก ค่า Green Fee (๑๘ หลุม) เปิดทุกวัน ๐๕.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สถานที่ติดต่อ มทบ.๑๓ โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๓๑๓๓, ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๓๔-๕ ต่อ ๓๗๓๙๓

แหล่งท่องเที่ยวภายในโรงพยาบาลอานันทมหิดล (อำเภอเมือง) ได้แก่ ห้องแสดงพระราชประวัติรัชกาลที่ ๘ อยู่ภายในตึกอำนวยการโรงพยาบาล อานันทมหิดล จัดแสดงพระราชประวัติเมื่อครั้งเสด็จมาเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล โทร. ๐ ๓๖๔๑ ๔๓๕๐-๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *