Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ทุ่งทานตะวัน
ทุ่งทานตะวัน

ทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรีมีการปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ ไร่ ซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูก แทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่าทางโภชนาการ นำมาสกัดทำ น้ำมันปรุงอาหาร หรืออบแห้งรับประทาน ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง และในพื้นที่ปลูกยังสามารถเลี้ยงผึ้ง ทำให้ได้น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน อีกทางหนึ่งด้วย แหล่งปลูกทานตะวันเรียงรายอยู่ทั่วไปบริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอชัยบาดาล

สอบถามบริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวันก่อนการเดินทางได้ที่ บริเวณพื้นที่ปลูก ทานตะวันอำเภอพัฒนานิคม ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๔๓๓, องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๑๓๔๐, องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา โทร. ๐ ๓๖๗๐ ๕๐๖๑ บริเวณพื้นที่ปลูกทานตะวัน อำเภอเมืองลพบุรี ศูนย์สงครามพิเศษ โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๒๗๗๔, เทศบาลตำบลโคกตูม โทร. ๐ ๓๖๔๒ ๐๘๔๒

วัดพรหมรังสี สืบเนื่องมาจากในสมัยหนึ่งสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ได้เดินธุดงค์และหยุดพักปักกลด ณ ที่แห่งนี้ ต่อมาผู้ที่มีศรัทธาในพุทธ ศาสนาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและถวายนามนี้เป็นอนุสรณ์ วัดนี้มีพระอุโบสถทรงจัตุรมุข พระเจดีย์ทรงระฆังคล้ายพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชบริเวณวัดร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยและมีการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี ผู้ที่ผ่านไปมามักแวะชมวัดนี้เสมอ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๓๖๖๓ ๘๑๐๓, ๐ ๓๖๔๓ ๖๑๑๐

การเดินทาง จากจังหวัดลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ (เส้นอำเภอ พัฒนานิคม – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) อยู่ก่อนถึงสี่แยก ซอย ๑๒ ประมาณ ๑๐๐ เมตร ห่างจากตัวอำาเภอพัฒนานิคม ๙ กิโลเมตร

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเขื่อน แห่งนี้ สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว ๔,๘๖๐ เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด ๓๖.๕๐ เมตร จุดเด่นที่น่าสนใจภายในเขื่อน ได้แก่ จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำ ป่าสัก ซึ่งให้ความรู้ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นอกจากนี้มีบริการรถราง ผู้ใหญ่ ๒๕ บาท เด็ก ๑๐ บาท ใช้เวลาไป- กลับประมาณ ๑ ชั่วโมง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๐๗.๓๐-๑๘.๐๐ น. และยังมีบริการบ้านพักสวัสดิการชลประทานเขื่อนป่าสัก สอบถามรายละเอียดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โทร. ๐ ๓๖๔๙ ๔๒๔๓, ๐ ๓๖๔๙ ๔๒๙๑-๒

หอคอยเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ตั้งแต่สมัยพระนางเจ้าจามเทวี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมัยจักรีวงศ์ ภายในจัดแบ่งพื้นที่เพื่อเข้าชมได้ดังนี้

– พื้นที่ชั้นล่าง (ชั้นที่หนึ่ง) จัดเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ บูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ประกอบด้วย พระบรมรูปของพระนางเจ้าจามเทวี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบรมฉายาลักษณ์ของจักรีวงศ์ ทั้ง ๙ พระองค์ มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าดีเด่นที่ผลิตขึ้นในจังหวัดลพบุรี ในชั้น ๒-๗ ติดภาพเกียรติประวัติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า

– พื้นที่ชั้นบน (ชั้นที่เจ็ด) สามารถชมทัศนียภาพรอบเขื่อนป่าสัก ชลสิทธิ์ได้ ๓๖๐ องศา ค่าโดยสารลิฟท์ ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท นักเรียนในเครื่องแบบหรือเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. ๐๘ ๑๘๐๔ ๐๕๕๙

การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี-โคกตูม-พัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ระยะทาง ๔๘ กิโลเมตร มีรถสองแถว เส้นทางลพบุรี-วังม่วง ผ่านหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ รถออกจากสถานีขนส่ง ลพบุรี เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.

นอกจากนี้ในช่วงปลายปียังมีบริการท่องเที่ยวทางรถไฟขบวนพิเศษ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. ๑๖๙๐, ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔

โอเอซิสฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕/๒ หมู่ ๑๓ ตำบลช่องสาริกา เป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศครบวงจรในทุ่งหญ้าริมเชิงเขาแบบซาฟารี สนุกสนานกับ กิจกรรมป้อนอาหารและถ่ายรูปคู่อย่างใกล้ชิดท่ามกลางทุ่งทานตะวันบาน สะพรั่งตามฤดูกาล (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี) เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากนกกระจอกเทศ เช่น กระเป๋า เข็มขัด เนื้อนกกระจอกเทศ ฯลฯ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ อัตราค่าเข้าชม คนละ ๑๐ บาท ถ้าเข้าชม เป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรบรรยาย คิดค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชมได้ที่ โทร. ๐๘ ๑๙๔๗ ๖๘๔๙, ๐๘ ๑๐๘ ๑๗๘๐ ๘๙๒๘, ๐๘ ๑๔๖๖ ๓๓๔๙

การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี-โคกตูม-พัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ถึงสี่แยกไฟแดง (ปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์) เลี้ยวขวาประมาณ ๒ กิโลเมตร

ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๐ ซอย ๒๔ สายตรี หมู่ ๙ ตำบลพัฒนานิคม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗ กิโลเมตรที่ ๔๐-๔๑ เป็นศูนย์อบรมและเรียน รู้เรื่องการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ เป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากผึ้งมากกว่า ๔๐ ชนิด เช่น น้ำผึ้งแท้จากดอกทานตะวัน นมผึ้ง เกสร เทียนไข ฯลฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๖๖๓ ๙๒๙๒, ๐ ๓๖๔๙ ๑๐๙๙ เปิดบริการ ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.

การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี-โคกตูม-พัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑๗) อยู่ก่อนถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๓ กิโลเมตร มีรถสองแถวเส้นทางลพบุรี-วังม่วง ผ่านทางเข้าสวนเหรียญทอง และจากนั้นต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร

แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งมะนาว ตั้งอยู่หมู่ ๗ ตำบลห้วยขุนราม อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ๒๖.๕ กิโลเมตร เป็น แหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ประมาณ ๒,๘๐๐-๒,๙๐๐ ปี หรือยุค “บ้านเชียงตอนปลาย” มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ ๑๓ โครง ฝังเรียงรายกันในสุสานรวมของชุมชน และพบภาชนะดินเผา ขวานหินขัด ขวานสัมฤทธิ์แบบมีปล้อง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๕๑ รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมภาคกลาง เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. หากเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถ ติดต่อขอวิทยากรได้ที่ คุณสมส่วน โทร. ๐๘ ๑๒๙๔ ๗๗๙๐ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม โทร. ๐ ๓๖๔๕ ๑๐๐๙, ๐ ๓๖๔๕ ๙๔๕๗

การเดินทาง จากตัวเมืองลพบุรีใช้เส้นทางสายลพบุรี-โคกตูม-พัฒนานิคม-อ.วังม่วง (สระบุรี) เข้าทางเดียวกับน้ำตกสวนมะเดื่อ ไม่มีรถประจำทาง บริการ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *