Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

น้ำตกปอยน้ำตกปอย
น้ำตกปอย
น้ำตกปอย

วัดราชคีรีหิรัญยาราม หรือ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง หรือ วัดเขาสมอแคลง ตั้งอยู่บนเขาสมอแคลง บ้านสมอแคลง เดิมเป็นวัดร้าง มีพระสงฆ์มาจำพรรษาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ บนเขาสมอแคลงมีสระน้ำเรียกว่า สระสองพี่น้อง มีน้ำตลอดปี ในบริเวณวัดมี รอยพระพุทธบาทจำลอง และบนเขาด้านตะวันตกของวัดมีรอยพระบาทตะแคงอยู่กับหน้าผา ซึ่งจะมีงานนมัสการพระพุทธบาทในกลางเดือน ๓ เป็นประจำทุกปี เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งแกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีน โดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่ กวนอิม เมืองหางโจว มีขนาดสูง ๓ เมตร น้ำหนัก ๓ ตัน มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

ถัดจากเจ้าแม่กวนอิมขึ้นไปบนเขาจะมีทางแยกไปศาลเจ้าเห้งเจีย ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนกราบไหว้ทำาบุญเป็นประจำ และถัดจากศาลเจ้าเห้งเจียขึ้นไปอีกจะเป็นจุดชมวิวสูงสุดของเขาแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วน พระนลาฏ (กระดูกหน้าผาก) ของพระพุทธเจ้า เจดีย์มีลักษณะเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่ฐานประดิษฐานพระพุทธลีลามหาธรรมราชาลิไททั้ง ๔ ด้าน รายละเอียดติดต่อ โทร. ๐ ๕๕๓๑ ๑๓๑๕ การเดินทาง จากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามทางหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร (ก่อนถึงอำาเภอวังทอง ๓ กิโลเมตร) มีทางแยกซ้ายไปอีก ๕๐๐ เมตร

น้ำตกวังนกแอ่น หรือ สวนรุกขชาติสกุโณทยาน มีน้ำตกสกุโณทยานตั้งอยู่ที่บริเวณกิโลเมตร ๓๓ จากทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก แยกขวาไปอีก ๕๐๐ เมตร เป็นน้ำาตกขนาดกลาง สูงประมาณ ๑๐ เมตร อันมีต้นกำาเนิดมาจากลำน้ำเข็ก บริเวณทั่วไปร่มรื่นด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ มีป้ายชื่อและลักษณะของต้นไม้กำกับไว้ ด้านทิศตะวันตกมีพลับพลาสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  คราวเสด็จประพาสภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๐๑ ด้านทิศตะวันออกมีศาลาริมน้ำา ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำวังทอง ก่อนถึงตัวน้ำตก ๑๗๐ เมตรมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาไปยังแก่งไทร ซึ่งเป็นแก่งหินคั่นกลางลำาน้ำเป็นขั้น ๆ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกแก่งซอง อยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๒ กิโลเมตรที่ ๔๕ ด้านขวามือ ใกล้ถนนใหญ่ มีขนาดใหญ่กว่าน้ำาตกสกุโณทยาน มีบริเวณสวนและร้านค้าอยู่ริมน้ำาตก

น้ำตกปอย และ สวนป่าเขากระยาง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๕๙-๖๐ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ มีทางแยกขวามือเข้าไปอีก ๒ กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณสวนป่าเขากระยาง ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม สภาพโดยรอบร่มรื่นเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และในบริเวณสวนป่ายังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำาหรับผู้ที่สนใจ และมีบริการบ้านพัก ห้องสัมมนา สถานที่จัดค่ายพักแรม กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ปั่นจักรยาน โดยมีส่วนร่วมกับกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้และชุมชนใกล้เคียง บริการอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมล่องแก่ง และนวดแผนโบราณ ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตจากสวนป่าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โทร. ๐๘ ๑๖๐๔ ๔๒๐๗ www.fio.co.th ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๑ รางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

น้ำตกแก่งโสภา บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณกิโลเมตรที่ ๗๑-๗๒ มีทางแยกขวาเข้าไป ๒ กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงราว ๔๐ เมตร สภาพโดยรอบร่มรื่น ตอนบนเป็นแผ่นหินเรียบ ส่วนตอนล่างเป็นโขดหินใหญ่ ในฤดู น้ำหลากสายน้ำจะไหลเชี่ยวกราก ในฤดูแล้งน้ำน้อยแลเห็นน้ำตกไหลลดหลั่นเป็น ๓ ชั้น เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เปิดเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ ๗๘๙,๐๐๐ ไร่ ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำลำธารหลายสายที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ ๗๙-๘๐ เส้นทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก นักท่องเที่ยวสามารถแวะสอบถามข้อมูลเดินทางศึกษาธรรมชาติ ใช้บริการที่พักและกางเต็นท์บริเวณนี้ได้ สำรองบ้านพัก โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๗๒๒๓, ๐ ๒๕๖๑ ๒๙๑๙ www.dnp.go.th

แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกแก่งโสภา ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกและตอนกลางของอุทยานฯ ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นบริเวณป่าสนและทุ่งหญ้าสะวันนา ได้แก่ ทุ่งแสลงหลวง ทุ่งนางพญา ทุ่งโนนสน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปเดินป่าและกางเต็นท์พักแรม สามารถติดต่อได้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ สล.๘ (หน่วยฯ หนองแม่นา)

การเดินทางไปหน่วยฯ หนองแม่นา

รถส่วนบุคคล จากบ้านแค้มป์สนกิโลเมตรที่ ๑๐๐ เส้นทางพิษณุโลก-หล่มสัก แยกไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๖ ทางไปเขาค้อ จนถึงตลาดพัฒนา เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๕ จนถึงบ้านทานตะวัน มีทางไปหน่วยจัดการอุทยานฯ (หนองแม่นา) อีก ๓ กิโลเมตร รวมระยะทางจากบ้านแค้มป์สน ๓๕ กิโลเมตร

รถโดยสาร จากสถานีขนส่งพิษณุโลกโดยสารรถประจำทางสายพิษณุโลก-หล่มสัก ลงรถที่บ้านแค้มป์สน กิโลเมตรที่ ๑๐๐ จากนั้นจ้างเหมารถสองแถวที่ปากทางแค้มป์สนไปยังหน่วยฯหนองแม่นา หรือเช่ารถสองแถวจากบริษัทรถเช่าในพิษณุโลกไปยังหน่วยฯ หนองแม่นาเลยก็ได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ทำาการอุทยาน แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๘๐๑๙

หมู่บ้านม้งเข็กน้อย บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก บริเวณกิโลเมตรที่ ๙๒ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เหมาะกับผู้สนใจวิถีชีวิตของชาวม้ง เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ม้ง โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะมีการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ซึ่งชาวม้งแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายประจำาเผ่าที่งดงาม เพื่อประกอบกิจกรรมในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่น่าสนใจตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ติดต่อได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย โทร. ๐๘ ๗๘๓๙ ๒๘๘๐ การแสดงทางวัฒนธรรมเปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *