Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ท่องเที่ยวชมพลับพลึงธาร แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนองท่องเที่ยวชมพลับพลึงธาร แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ท่องเที่ยวชมพลับพลึงธาร แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ท่องเที่ยวชมพลับพลึงธาร แหล่งท่องเที่ยวอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จากอำเภอกะเปอร์ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ (ทางไปพังงา) ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ถึงกิโลเมตรที่ ๖๘๕-๖๘๖ เลี้ยวซ้ายตามป้ายอีก ๒๐๐ เมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา มีเนื้อที่ราว ๓๓๑,๔๕๖ ไร่ ปกคลุมด้วยผืนป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดผืนหนึ่งในภาคใต้ โดยมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอุทยานแห่งชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา มียอดเขาต่างๆ ที่สูงชันและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายแห่งเช่น เขาหลังคาตึก เขาพระหมี เขานาคา เขาพ่อตาหลวงแก้ว และเขาเหมืองโชน เป็นต้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๘๑๗๔, ๐ ๗๗๕๑ ๕๑๗๔

ล่องแพแลพลับพลึงธาร อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตำบลนาคา ซึ่งเป็นกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ท่ามกลางลำคลองใส โดยกลุ่มชาวบ้าน “ชมรมเพลินไพรศรีนาคา” ดอกพลับพลึงธารเป็นพืชหาดูยาก พบได้เฉพาะบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา เป็นไม้ล้มลุก มีหัวคล้ายหัวหอมใหญ่อยู่ใต้ดิน ใบเป็นแถบยาวสีเขียวอ่อน ดอกเป็นช่อสีขาว และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ และจะบานมากที่สุดในช่วงเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน เมื่อเวลาที่ดอกบานจะเต็มไปทั้งคลองนาคา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมเพลินไพรศรีนาคา โทร. ๐๘ ๖๑๒๐ ๙๗๐๐ หรือ ๐๘ ๖๗๔๐ ๔๕๓๓

น้ำตกพันเมตร ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ซึ่งอยู่บนยอดเขาเหมืองโชน และตกเป็นชั้นดิ่งลงไปจากเขตจังหวัดระนอง ลงไปทางเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่ผืนป่าคลองแสง น้ำตกมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ ที่มีความสูงถึง ๑,๐๐๐ เมตร โดยแบ่งเป็นชั้นย่อยถึง ๙ ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงนับร้อยเมตร จนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกพันเมตร บริเวณโขดหินหน้าน้ำตกมีกล้วยไม้รองเท้านารีช่องอ่างทองขึ้นอยู่จำนวนมาก และถือเป็นแหล่งกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดที่หาดูได้ยาก เนื่องจากมิได้เปิดให้ท่องเที่ยวเหมือนอุทยานแห่งชาติ การทัศนศึกษาจะต้องทำจดหมายขออนุญาตเข้าพักแรมและเจ้าหน้าที่นำทางในพื้นที่ ถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th และเมื่อได้รับจดหมายตอบอนุมัติ จากนั้นนำจดหมายแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำที่ป่าคลองนาคา ควรติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๕๑๗๔

การเดินทาง จากตัวเมืองระนอง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔ ระนอง-กะเปอร์ ผ่านน้ำตกหงาวระยะทาง ๗๔ กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ตั้งอยู่ริมถนนด้านซ้ายมือ

บ้านทะเลนอก ตั้งอยู่ในตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ ๘๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๔๔ ตารางกิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นเครือญาติกันมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พึ่งพิงธรรมชาติ อาชีพหลักคือการทำประมงชายฝั่ง เช่น การวางไซ ตกปลาทราย ต่อยหอย กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ศึกษาวิถีชีวิตชาวมุสลิม-ชาวประมง ล่องเรือชมป่าโกงกาง ศึกษาและดูงานกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มแม่บ้านทำสบู่ สมุนไพร ทำผ้าบาติก และการเย็บจาก ดำน้ำชมปะการังที่หมู่เกาะกำเเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พักโฮมสเตย์ในป่าชายเลนและอยู่อย่างพอเพียงโดยชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี มีการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดรางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี ๒๕๕๑ชมสปาควายและปั่นจักรยาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอาสาสมัครอาทิ กิจกรรมพัฒนาบริเวณชายหาด ปลูกป่าโกงกางทดแทนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทะเลนอก ๒/๕ หมู่ ๑ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โทร. ๐๘ ๗๓๘๔ ๘๔๓๗, ๐๘ ๖๙๕๒ ๕๕๓๘, ๐ ๗๗๘๗ ๐๒๔๘ หรือwww.northanda- mantsnamirelief.com อีเมล์ [email protected]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *