Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

เที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตรเที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตร
เที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตร
เที่ยววัดห้วยเขน วัดท่าช้าง อำเภอบางมูลนาก พิจิตร

วัดห้วยเขน ตำบลห้วยเขน อยู่ห่างจากอำเภอ ๘ กิโลเมตร ไปตามถนนสายบางมูลนาก-วังงิ้ว ในวัดมีโบสถ์เก่าซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ ภาพเรื่องรามเกียรติ์ เป็นภาพของเก่าโบราณที่ยังไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ

วัดท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อยู่ห่างจากตัวอำาเภอ ๒ กิโลเมตร ภายในวัดมีมณฑปหลวงพ่อหินเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพระพุทธรูปสลักด้วยหินทราย

การเดินทาง จากตัวอำเภอบางมูลนาก ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๘

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *