Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เที่ยวบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

บึงโขงหลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินิเวศ และแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๘,๐๖๔ไร่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้ประกาศเป็นเขต ห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็น พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ ๑,๐๙๘ ของโลก (Wetland of International Importance) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีพื้นที่กว่า ๒๒ ตารางกิโลเมตร ยาว ๑๓ กิโลเมตร กว้าง ๒ กิโลเมตร เป็นแหล่งอาศัย ของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด พบนกน้ำกว่า ๑๐๐ ชนิด รวมทั้งปลาบู่ แคระที่หาดูได้ยาก

การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๖ ผ่านอำเภอเซกา บึงโขงหลงจะอยู่ทาง ด้านซ้ายมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *