Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวน้ำตก เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าภูวัว สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบุ่งคล้า บึงกาฬ

น้ำตกภูถ้ำพระ
น้ำตกภูถ้ำพระ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่บ้านดอนจิก เลยอำเภอบุ่งคล้า ๓ กิโลเมตร และเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีเนื้อที่ ๑๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑๖,๕๖๒ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า อำเภอเซกา และอำเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ย ๑๕๐-๓๐๐ เมตร สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น บางส่วนเป็น สันเขาหินทราย ลานหินและทุ่งหญ้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๔๔๒๘ ๕๓๘๙

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกถ้ำฝุ่น อยู่ในบริเวณบ้านภูสวาท ตำาบลหนองเดิ่น ตามทางหลวง หมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึงอำเภอบุ่งคล้า ๗ กิโลเมตร มีทางแยกขวาไปน้ำตก ๔ กิโลเมตร รอบๆ เป็นป่าโปร่งที่มีทิวทัศน์สวยงาม ทางเดินไปน้ำตกผ่าน ลานหินทรายกว้างขวาง น้ำาตกไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะเป็นร่องแคบ มองเห็นสายน้ำตกเป็นทางยาว มีน้ำเฉพาะในฤดูฝน น้ำตกเจ็ดสี ตั้งอยู่บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา น้ำตกเจ็ดสีเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน น้ำาตกเกิดจาก ธารน้ำของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาว ละอองน้ำเมื่อกระทบกับแสงแดดทำาให้เกิดเป็นสีรุ้ง จึงเรียกว่า น้ำตกเจ็ดสี

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ก่อนถึงบุ่งคล้า ๑๒ กิโลเมตร มีทางแยกขวาที่บ้านชัยพร ผ่านบ้านภูเงิน บ้านดอนเสียดไปถึง น้ำตกเป็นระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร หรือหากเดินทางจากภูทอกใช้เส้นทาง ที่ผ่านบ้านนาต้อง บ้านดอนเสียด รวมระยะทางจากภูทอก ๑๔ กิโลเมตร

น้ำตกภูถ้ำพระ ตั้งอยู่บริเวณบ้านถ้ำพระ ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา อยู่ห่าง จากอำาเภอเซกา ๓๔ กิโลเมตร มีน้ำเฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น บริเวณน้ำตก เงียบสงบและร่มรื่น เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ เมื่อเดินขึ้นมาบนลานหิน ด้านหลัง จะพบหุบเขาแอ่งกระทะขนาดกว้างประมาณ ๒๐๐ ตารางเมตร น้ำตกจะไหลผ่านหน้าผากว้างราว ๑๐๐ เมตร สูงประมาณ ๕๐ เมตร และไหลรวมกันยังแอ่งเบื้องล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้

การเดินทาง จากอำเภอบุ่งคล้าไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ระยะทาง ๒๔ กิโลเมตร ถึงบ้านท่าดอกคำ มีทางดินแยกขวาไปจนถึงห้วยบางบาตร และต่อเรือชาวบ้านไปยังน้ำตก

น้ำตกชะแนน ตั้งอยู่บ้านภูเงิน อำเภอเซกา เดิมชื่อน้ำตกตาดสะแนน ตาดแปลว่า “ที่ซึ่งมีน้ำไหล” สะแนนมีความหมายว่า “สูงสุดยอด” หรือ “เยี่ยมยอด” น้ำตกชะแนนเกิดจากลำาห้วยสะแนนไหลลดหลั่น ๒ ชั้น มีขนาดกว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร ระหว่างชั้นที่ ๑ กับชั้นที่ ๒ ห่างกัน ๓๐๐ เมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม มีน้ำเฉพาะฤดูฝน ระหว่างทาง จะผ่านขัวหิน (สะพานหิน) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น้ำลอดหายไป ใต้สะพานหินที่มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร การเดินไปชั้นที่สองของ น้ำตกชะแนน จะผ่านแนวลำาธารที่เต็มไปด้วยโขดหิน เดินตามลำธาร ไปทางชายฝั่งด้านซ้ายมือ จนถึงทางออกที่ลานกว้างริมแอ่งน้ำใหญ่ เหนือแอ่งน้ำขึ้นไปเป็นน้ำตกเตี้ย ๆ ไหลลงสู่แอ่ง เรียกกันว่า น้ำตกบึงจระเข้

การเดินทาง ใช้เส้นทางเดียวกับน้ำตกเจ็ดสี โดยใช้เส้นทางบ้านชัยพร- บ้านภูเงิน ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร จะพบทางแยกไปน้ำตกชะแนนอีก ๕ กิโลเมตร ทางช่วงสุดท้ายเป็นทางดินแคบขรุขระและไม่สะดวก ต้องใช้ มอเตอร์ไซค์เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *