Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ  อำเภอเขาสมิง ตราด
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ อำเภอเขาสมิง ตราด

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม และ โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านอีเร็ม ตำบลประณีต อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาสมิงประมาณ ๓๘ กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดที่มีความร่มรื่น เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม ส่วนบริเวณวัดด้านทิศใต้เป็นที่ตั้งโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในสมัยก่อนพุทธกาล มีความเชื่อว่าใต้พื้นบริเวณโบราณสถานมีสมบัติเป็นแสนตุ่ม อันเป็นที่มาของชื่อวัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็น เนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย หินเหล่านี้มีสีน้ำตาลเข้ม เป็นรูปเหลี่ยมตั้งแต่สี่เหลี่ยมถึงเก้าเหลี่ยม ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ถึง ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมถึง ๑๐๐ กิโลกรัม การวางเรียงซ้อนของหินคล้ายเทวสถาน หินบางก้อนเมื่อเคาะจะมีเสียงดังกังวานเหมือนเคาะระฆัง

การเดินทาง เริ่มจากทางแยกแสนตุ้งใช้ทางหมายเลข ๓๑๕๗ แสนตุ้ง-บ่อไร่ ถึงกิโลเมตรที่ ๑๘.๕ จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านตาพลาย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๘ อีกประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสาย บ้านนามะขาม-บ้านอีเร็ม ระยะทาง ๙ กิโลเมตร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *