Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก
เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดตาก

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ,๐๐๐ ดวง จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ เป็นประเพณีของชาวเมืองตากที่สืบทอดกันมาช้านาน ซึ่งแตกต่างจากการลอยกระทงทั่วๆ ไป โดยวัสดุที่ใช้ทำกระทงคือกะลามะพร้าวเป็นองค์ประกอบหลักของตัวกระทงสาเหตุที่ใช้กะลามะพร้าวสืบเนื่องมาจากชาวเมืองตากนิยมรับประทาน เมี่ยงเป็นอาหารว่าง และผลิตเป็นสินค้า OTOP พื้นเมืองที่สำคัญ จึงต้องใช้เนื้อมะพร้าวจำนวนมากเพื่อทำไส้เมี่ยง กะลาจึงเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งครั้งเมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงชาวบ้านจึงนำกะลาดังกล่าวออกมาขัดล้างทำความสะอาด เพื่อใช้ทำกระทง นำเชื้อเพลิงที่เตรียมไว้ใส่ลงในกะลา แล้วจุดไฟปล่อยลอยในแม่นํ้าปิงกะระยะห่างเท่าๆ กันให้สมํ่าเสมอไม่ขาดสาย

แสงเทียนในกะลาจะส่องแสงระยิบระยับเต็มลำนํ้าแม่ปิง ลอยคคโค้งไปตามกระแสนํ้าดูสวยงามยิ่ง นับเป็นประเพณีที่แปลกและมีแห่งเดี่ยวในเมืองไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เทศบาลเมืองตากจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศการประกวดกระทงสาย และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปให้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สำหรับอัญเชิญลงลอยในวันเปิดงาน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้งจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปร่วมลอยด้วย กิจกรรมในงานเทศบาลเมืองตาก ได้ตกแต่งริ้วขบวนแห่พระประทีปพระราชทาน กระทงพระราชทาน การประกวดขบวนแห่งกระทงใหญ่ กระทงนำ กระทงตาม และการแข่งขันปล่อยกระทงสายไหลประทีปพันดวง เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ การแสดงทางวัฒนธรรม การประกวดธิดากระทงสายและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ และงานกาชาด สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบูรพกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชประวัติผูกพันกับจังหวัดตากเป็นอย่างมาก ชาวจังหวัดตากจึงได้จัดงานประเพณีตากสินมหาราชานุสรณ์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่วีรกรรมของพระองค์ ภายในงานจะมีการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติ การบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงนิทรรศการ มหรสพ การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓ มกราคมของทุกปี ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุไว้ ณ ยอดฉัตรของเจดีย์ กำหนดจัดงานในวันขึ้น ๑๔ คํ่า และ ๑๕ คํ่า เดือน ๙ ของชาวเหนือ หรือตรงกับเดือน ๗ ของไทยประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุยายนของทุกปี ภายในงานมีการทำบุญตักบาตร ขบวนกลองยาว ขบวนปัจจัยไทยทาน ขบวนต้นเงินต้นทอง ขบวนตุงไชย ผ้าห่มองค์พระธาตุ และเครื่องพุทธบูชาโดยเริ่มจากหนองเล่มผ่านสะพานบุญซึ่งเป็นสะพานไม้ยาว ๒๐๐ เมตร ไปยังวัดพระบรมธาตุ เพื่อทำพิธีถวายผ้าห่มองค์พระธาตุ และทำพิธีบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถีซึ่งเป็นเจดีย์ที่พ่อขุนรามคำแหงฯ ได้สร้างไว้ในคราวทำสงครามยุทธหัตถีชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระบรมธาตุ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา โทร. ๐ ๕๕๕๐ ๐๐๗๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *