Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดนครนายก
เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดนครนายก

งานมะยงชิด -มะปรางหวานและของดีนครนายก จัดเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อแนะนำเผยแพร่มะยงชิด – มะปรางหวาน ผลิตผลทางการเกษตร และสินค้าหัตถกรรม ในงานจะมีการประกวดขบวนแห่ผลิตผลทางการเกษตร ประกวดมะยงชิด – มะปรางหวาน และพืชผลทางการเกษตร

งานไม้ดอกไม้ประดับและของดีองครักษ์  จัดเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี บริเวณคลอง ๑๕ ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ ภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และประกวดการจัดสวนหย่อม

งานประเพณีสงกรานต์วัดฝั่งคลอง จัดภายในวัดฝั่งคลอง วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี อำเภอปากพลี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ทำบุญตักบาตร ปล่อยนก ปล่อยปลา สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ก่อพระเจดีย์ทราย พิธีสูตเสื้อสูตผ้า พิธีเปรตพลี ตามขนบธรรมเนียมชาวไทยพวน พิธีบายศรีสู่ขวัญธรรมเนียมไทยพวน และการแสดงทางวัฒนธรรมชาวไทยพวน

งานเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานในวันอาทิตย์แรกของเดือนมิถุนายนของทุกปี บริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นวิ่งมาราธอน ครึ่งมาราธอน มินิมาราธอน และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

การแข่งขันเดิน – วิ่งเขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม-ราชกุมารี จัดช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๓๒ กิโลเมตร ซูเปอร์มินิมาราธอน ๑๖ กิโลเมตร และมินิมาราธอน ๑๐ กิโลเมตร

งานประเพณีสารทไทยและแข่งเรือยาวประเพณี จัดเดือนตุลาคมของทุกปี บริเวณหน้าวัดทวีพูลรังสรรค์ อำเภอองครักษ์ ในงานมีการแข่งขัน เรือยาวประเภทต่าง ๆ ประกวดการกวนกระยาสารท การทำบุญ วันสารทไทย

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ จัดช่วงแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หรือตรงกับวันออกพรรษาของทุกปี จะมีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตโดยเดินลงมาจากมณฑปวัดเขานางบวช รวมทั้งกิจกรรมบุญต่างๆ เช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา ปิดทองรอยพระพุทธบาท

งานกาชาดนครนายก มรดกธรรมชาติ จัดเดือนธันวาคม – มกราคม ของทุกปี บริเวณถนนสุวรรณศร เทศบาลเมืองนครนายก เป็นการรวมกิจกรรมที่หลากหลายไว้ในงาน เช่น การประกวดและจำหน่ายของดีเมืองนครนายก ออกร้านกาชาด สินค้า OTOP และกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัย

งานส้มโอหวานและของดีนครนาย จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี บริเวณทางเข้าแก่งสามชั้น อำเภอเมือง จำหน่ายส้มโอพันธุ์ดีและสินค้า OTOP ชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ- รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แก่งเทียม ลำน้ำนครนายก อำเภอเมือง

งานลอยกระทงวัดฝั่งคลอง จัดขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี ณ วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *