Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดอินทาราม (ตลุก)
วัดอินทาราม (ตลุก)

วัดอินทาราม (ตลุก) ตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๒ ตำบล ตลุก มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ในวัดมีถาวรวัตถุที่มีคุณค่า คือ หอระฆังคู่ เก๋งจีนโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี และหอพระไตรปิฎก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างไว้กลางสระน้ำลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ ประดับกระจกสีเป็นลวดลายสวยงามรายรอบไม้ฝาและเชิงชาย ช่อฟ้าหน้าบัน อีกทั้งยังเป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกทำจากใบลานจารึกอักษรขอมโบราณจำนวนมาก

การเดินทาง ห่างจากตัวเมือง ๑๒ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน บริเวณ กิโลเมตรที่ ๔๘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *