Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ปราสาทเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

 

ปราสาทเปือยน้อย หรือ พระธาตุกู่ทอง ถึงแม้จะเป็นปราสาทหิน ที่มีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับปราสาท หลายแห่งที่พบทางอีสานตอนใต้ แต่ก็นับว่าเป็นปราสาทเขมรที่สมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในราว พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ เป็นศิลปะผสมระหว่างศิลปะเขมรแบบบาปวน และแบบนครวัด เพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู แผนผังการสร้าง มีความหมายเป็นเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือเป็นแกนจักรวาลอันเป็นที่สถิตย์ ของเทพเจ้าที่เรียกว่า ศาสนบรรพตสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณปราสาทเป็นไปตามแบบแผนของศาสนสถานขอมโบราณ หน้าบันขององค์ปรางค์ประธานสลักเป็นพระยานาคราชมีลวดลายสวยงามมาก ทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  โคปุระ” (ซุ้มประตู) อยู่ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านข้าง โคปุระเจาะเป็นช่องหน้าต่าง กำาแพงแก้ว” มีฐานเป็นบัวคว่ำาบัวหงาย มีการสลักศิลาแลงเป็นร่องแบบลาดบัว

การเดินทาง จากขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข ๒ (ขอนแก่น-บ้านไผ่) ระยะทาง ๔๔ กิโลเมตร เข้าทางหลวงหมายเลข ๒๓ (บ้านไผ่-บรบือ) ไปอีก ๑๑ กิโลเมตร แล้วแยกขวาเข้าสู่อำเภอเปือยน้อยอีก ๒๔ กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *