Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดบ้านเซียน
วัดบ้านเซียน

ตลาดเก่าหันคา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำมีความกว้างและสวยงามที่สุดช่วงหนึ่ง เดิมผู้คนได้สัญจรสู่กรุงเทพมหานครทางเรือผ่านตลาดเก่าหันคาแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่เคยมีผู้คนสัญจรผ่านมาอย่างคึกคัก มีวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมน้ำให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้สัมผัส ชื่นชมกับทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำท่าจีน เรือนแถวไม้แบบโบราณปลูกติดๆ มีอาหารพื้นบ้านสูตรเด็ด ได้แก่ หมูสะเต๊ะ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ กาแฟโบราณ ตลาดเก่าหันคา มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูป หรือจะใช้เวลาทั้งวันสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงต่างๆ เช่น เลี้ยงปลาในวังมัจฉาและชมพิพิธภัณฑ์เรือที่วัดท่ากฤษณา

วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมือง ๓๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ กิโลเมตรที่ ๒-๓ เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลาง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี ภายในพระอุโบสถซึ่งสร้างไว้กลางสระน้ำ มีพระประธานคือ “หลวงพ่อโต” เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ปั้นด้วยปูนสอ ประทับนั่งห้อยพระบาท สูง ๔ เมตร ๕๔ เซนติเมตร สันนิษฐานว่าในระหว่างการสร้างพระประธานองค์นี้ บ้านเมืองเกิดระส่ำระสายจากสงครามเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพเดินทางผ่าน วัดกำหนดจัดงานนมัสการปิดทองสมโภชในช่วงเทศกาลมาฆบูชาและเทศกาลลอยกระทงเป็นประจำทุกปี

วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมือง ๔๘ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๑ ถึงสี่แยกหันคา เลี้ยวซ้ายไป ๔ กิโลเมตร วัดอยู่ทางขวามือ เลี้ยวขวาเข้าวัดไป ๑.๗ กิโลเมตร จะเห็นรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัดยาว ๕,๐๐๐ เมตร วัดไกลกังวลเป็นวัดโบราณสมัยลพบุรี ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๐ บริเวณวัดมีนกยูงและกวางจำนวนมาก บนยอดเขาของวัดยังคงปรากฏซากการสร้างโบสถ์ และมีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ หากยืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้จะเห็นทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงาม ช่วงหลังออกพรรษา ทุกปีจะมีงานประเพณีตักบาตรเทโว

วัดเทพหิรัณย์ เดิมชื่อวัดหนองทาระภู ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเชี่ยน มีพระครู ดร.ไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) เป็นเจ้าอาวาสมีความเมตตาสูง ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้พัฒนาวัดนี้จนเจริญรุ่งเรือง ที่วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถที่งดงาม อาคารทรงไทยสร้างด้วยไม้สักทอง ศาลาบูรพาจารย์ ไว้ให้ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสมากราบไหว้

เกาะเมืองท้าวอู่ทองและบึงกระจับใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ หันคา ห่างจากตัวอำเภอ ๒ กิโลเมตรเกาะเมืองท้าวอู่ทอง เป็นเกาะมีเนื้อที่ ๑๒๐ ไร่ ตั้งอยู่กลางบึงกระจับใหญ่ ซึ่งมีเนื้อที่ ๑,๑๑๖ ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้ที่รักธรรมชาติ โดยเฉพาะเกาะเมืองท้าวอู่ทอง มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน และชาวบ้านเคารพนับถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์

โครงการพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับการทำนาบ้านเด่นใหญ่   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑ตำบลเด่นใหญ่ ดำเนินงานโดยมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำเป็นแปลงสาธิตการปรับปรุงบำรุงดินสำหรับทำนาให้ได้ผลผลิตสูง โดยนำเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรมาปรับใช้ในโครงการฯ ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อม เป็นแหล่งศึกษา ดูงาน สาธิต และอบรมด้านการเกษตร เช่น การแปรรูปผลผลิตและการบรรจุภัณฑ์อย่างง่ายๆ ในระดับครัวเรือน การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่นิยมปลูกในท้องถิ่น การปลูกพืชพลังงาน ทดแทน อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำนาหน้าฝน เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกรใช้นำไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพของตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท หมู่ ๒ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โทร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๗๓๓ โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๗๓๓

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๖ หมู่ ๑ ตำบลหนองแซง เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมและเรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตข้าวและอบรมต่าง ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อจ่าเอกสมบัติ วิสูตรพันธุ์ ผู้นำการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ปี ๒๕๕๐ และเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี ๒๕๕๑ โทร. ๐ ๕๖๔๐ ๑๑๓๒, ๐๘ ๗๒๐๙ ๘๑๓๘, ๐๘ ๖๒๐๐ ๔๑๓๖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *