Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

จุดท่องเที่ยว อำเภอมะขาม โป่งน้ำร้อน สอยดาว เมืองจันทบุรี

จุดท่องเที่ยว อำเภอมะขาม โป่งน้ำร้อน สอยดาว เมืองจันทบุรี
จุดท่องเที่ยว อำเภอมะขาม โป่งน้ำร้อน สอยดาว เมืองจันทบุรี

สวนสมุนไพรจันทบุรี ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายในมีแปลงทดลองและเรือนเพาะชำพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อนำพืช เหล่านี้ ไปทำการทดลองศึกษาค้นคว้า และนำมาผลิตเป็นยารักษาโรค เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. การเข้าชมเป็น หมู่คณะต้องขออนุญาตล่วงหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๙๔๑ ๓๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๐๔๒-๓

เขื่อนคิรีธาร อยู่ในเขตอำเภอมะขาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ๔๐ กิโลเมตร สร้างโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นเขื่อนกั้นน้ำเอนกประสงค์ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การประมง และการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน มีความจุสูงสุดที่ระดับความสูง ๒๐๕ เมตร จากระดับน้ำทะเล เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำมีธรรม ชาติสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ชื่นชอบของนักตกปลา การเดินทาง จากจันทบุรีเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จะมีทางแยกขวาไปเขื่อนคีรีธารอีก ๑๔ กิโลเมตร

โฮมสเตย์ชุมชนท่าหลวงบน ตั้งอยู่ที่ ๓๒ หมู่ ๕ ตำบลท่าหลวง อำเภอ มะขาม ห่างจากพระบาทพลวงประมาณ ๒๐ นาที เป็นวิถีชาวสวนเกษตร พอเพียง สัมผัสชีวิตธรรมชาติ ชมสวนผลไม้แบบใกล้ชิดจากต้น มีบ้านพัก ไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว สนใจติดต่อ โทร. ๐ ๓๙๔๖ ๑๐๙๕, ๐ ๓๙๔๖ ๑๑๔๘, ๐๘ ๖๓๕๔ ๖๑๗๒

วัดคลองแจง ตั้งอยู่ในตำบลตะปอน เดิมเป็นสถานที่พระนิกายธรรมยุตมาพักเพื่อปฎิบัติธรรมวัดนี้เป็นวัดที่ปฎิบัติกรรมฐานยาวนานสายหลวง ปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น เหมาะแก่การ ปฎิบัติธรรมนอกจากนี้ในวัดยังมีเส้นทางเดินป่าธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย

สถานโบราณคดี “มนุษย์โบราณ” อยู่ห่างจากอำเภอโป่งน้ำร้อน ๒๕ กิโลเมตร กรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือหินกระเทาะ เครื่องใช้ภาชนะดินเผาและเครื่องประดับต่างๆ อายุประมาณ ๔,๐๐๐ ปี ขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายโครงกระดูกและโบราณวัตถุต่างๆ ออกจากหลุมขุดแล้ว

อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนซ่อง มีพื้นที่ ๗๕,๐๐๐ ไร่ หรือ ๑๒๐ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่เป็นภูเขาติดต่อกันเป็นเทือกยาวลงมา จากเหนือจดใต้ ทางด้านตะวันออกเป็นแนวขนานขยายถึงเขตอนุรักษ์ พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวมียอดเขาสูงสุดคือยอดเขา ๑๕ ชั้น มีความสูง ๘๐๒ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ น้ำตกสะบ้า น้ำตกอีเกก น้ำตกน้ำเป็นและที่สำคัญ คือ น้ำตกเขาสิบห้าชั้น เป็นน้ำตก ๑๕ ชั้น ที่มีน้ำตลอดทั้งปี การเดินทาง ต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ บางครั้งต้องลัดเลาะไปตามลำธาร หรือปีนหน้าผาน้ำตก สามารถกางเต็นท์ได้ที่ชั้นที่ ๖ และชั้นที่ ๑๓ เป็น ชั้นที่สูงที่สุด มีความสูงประมาณ ๓๕ เมตร สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่า ที่พบเห็น ได้แก่ ลิง ชะนี ช้าง กระทิง วัวแดง

น้ำตกเขาสิบห้าชั้น หรือ น้ำตกคลองไทร เป็นน้ำตกขนาดกลางจะมีน้ำไหลตลอดปี อยู่ห่างจากอำเภอแก่งหางแมวประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ใกล้เขตจังหวัดสระแก้ว ควรท่องเที่ยวช่วงฤดูแล้ง มีเส้นทางเดินศึกษา ธรรมชาติ ที่อุทยานฯ ได้จัดทำไว้ จากที่ทำการอุทยานถึงน้ำตกระยะทาง ๔.๘ กิโลเมตร

น้ำตกน้ำเป็น เป็นน้ำตกขนาดกลางอยู่ในเขตเทือกเขาสิบห้าชั้น มีจำนวน ชั้นมากกว่า ๑๐ ชั้น มีน้ำตลอดทั้งปี นอกจากนั้นทางอุทยานฯ มีสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ โดยนักท่องเที่ยวต้องนำเต็นท์มาเอง จุดแรก คือ คลองมะเดื่อ จุดที่สอง คือ บริเวณน้ำตกอีเกก สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น โทร. ๐๘ ๗๙๕๓ ๓๓๑๖ หรือติดต่อ กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๗๖๐ www.dnp.go.th

การเดินทาง สามารถนั่งรถประจำทางจากกรุงเทพฯ นั่งรถมาลงที่อำเภอ นายายอาม แล้วมาต่อรถสองแถวที่ตลาดมาลงที่หน้าอุทยานฯ ค่ารถคนละ ๔๐ บาท หรือจะเหมารถสองแถวที่ตลาดอำเภอนายายอาม ราคา แล้วแต่จะตกลงกัน

จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด หรือ ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านผักกาด ตั้งอยู่ที่บ้านคลองใหญ่หมู่ ๔ ตำบลคลองใหญ่ อยู่ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอ โป่งน้ำร้อน ๓๐ กิโลเมตร เป็นตลาดที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ทหาร ชุดทหารการจะเดินทาง ข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชาต้องใช้พาสปอร์ต สามารถเดินทาง ท่องเที่ยวได้ เวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ตลาดนี้จะอยู่ห่างจากกรุงไพลิน ๒๐ กิโลเมตร และห่างจากเมืองพระตะบอง ๖๘ กิโลเมตร การเดินทางใช้เส้นทางหลวง หมายเลข ๓๑๗ ไปทางจังหวัดสระแก้ว แล้วเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกทับไทร (หน้าโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน) เข้าเส้นทางหมายเลข ๓๑๙๓ ไปประมาณ ๑๓ กิโลเมตร โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๒๗

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม หรือ ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านแหลม ตั้งอยู่ที่บ้านแหลม หมู่ ๔ ตำบลเทพนิมิต ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ๓๐ กิโลเมตร เป็นตลาดที่มีการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค ตามแนวชายแดน อีกทั้งสามารถเดินทางเข้าไปซื้อสินค้าบริเวณชายแดน ของสองประเทศได้โดยสะดวก การจะเดินทางข้ามแดนเข้าไปในกัมพูชา ต้องใช้พาสปอร์ต ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. ตลาดนี้ห่างจากเมือง พระตะบอง ๙๖ กิโลเมตร กำรเดินทำง ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปจุดผ่าน แดนถาวรบ้านผักกาด แต่จะอยู่เลยไปอีกประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โทร. ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๒๗ น้ำตกหินดาด ตั้งอยู่เทือกเขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลทับไทร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน ๑๐ กิโลเมตร และเดินเท้าต่ออีก ๓ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปประมาณ ๒ ชั่วโมง น้ำตกมีจำนวน ๑๒ ชั้น ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่ยังคงความสมบูรณ์ ชั้นที่ ๙-๑๒ เป็นน้ำตกที่มีทัศนียภาพ ที่สวยงาม การขึ้นน้ำตกต้องใช้เส้นทางเดินป่า ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ ๓ ชั่วโมง การเดินทางไปน้ำตกต้องมี เจ้าหน้าที่นำทาง ติดต่อได้ที่ กำนันธงชัย แพรงาม โทร. ๐ ๓๙๔๔ ๗๒๔๗, ๐๘ ๖๓๑๐ ๘๗๓๒ , ๐ ๓๙๓๖ ๐๒๔๑

น้ำตกเขาสอยดาว อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว  น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๔ กิโลเมตร มี ๑๖ ชั้น บริเวณธารน้ำตก มีผีเสื้อจำนวนมากเหมาะสำหรับการดูผีเสื้อและศึกษาพรรณไม้ พื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนั้นมีสภาพป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และสมุนไพร เช่น กระชายป่า กระวาน สัตว์ป่า ไก่ฟ้าหลังขาว จันทบูรณ์ นกสาริกาเขียวหางสั้น สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน โดยมียอด เขาสูง ๒ ยอด คือ ยอดสอยดาวเหนือและสอยดาวใต้ ความสูงของยอด สูงสุดคือยอดสอยดาวใต้ อยู่ที่ประมาณ ๑,๖๗๕ เมตร จากระดับ น้ำทะเล สภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดของธารน้ำหลายสาย ไหลตกลงมาเป็นน้ำตกเขาสอยดาวขนาดใหญ่ ท่ามกลางป่าลึกที่ยังคง ความเป็นธรรมชาติ นักท่องเที่ยวจะต้องเดินเท้าเข้าไปชม ตลอดเส้นทาง เดินชมน้ำตกมีทั้งความงามและความตื่นเต้นท้าทาย เช่น ชั้นน้ำตกที่ต้อง ปีนผาไปตามรากไทรสูงราว ๒๐ เมตร กระทั่งถึงน้ำตกชั้นบนสุดซึ่งมี ขนาดสูงใหญ่ งดงามยิ่ง นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นน้ำตกได้ถึงชั้นที่ ๙ ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินขึ้นเกือบ ๒ ชั่วโมง ส่วนชั้นที่ ๑๐-๑๖ ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง ใช้เวลาเดินอีก ๑ ชั่วโมง บริเวณน้ำตกมีบ้านพัก รับรองบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ที่เขตรักษาพันธุ์ฯ ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชื่อเส้น ลีลาไทร” เริ่มจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์ฯ ระหว่างเส้นทางจะพบพูพอน ไลเคนไทร ยางแดง โป่งธรรมชาติ แต่ละเส้นทางจะมีคำบรรยายเขียนไว้ ใช้เวลาเดินประมาณ ๒ ชั่วโมง ระยะทาง  ๒ กิโลเมตร

สถานที่พัก ทางเขตรักษาพันธุ์ฯ มีบริการบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน ๓ หลัง พักได้ ๘-๗๐ คน มีเต็นท์ให้เช่าพักแรมพักได้ ๒ คน ใน กรณีที่นำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ (ทางเขตรักษาพันธุ์ฯ อนุญาตให้พักแรมได้ในบริเวณที่จัดไว้โดยจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ก่อน) สอบถามรายละเอียดได้ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอ เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๘๐ โทร. ๐ ๓๙๔๘ ๖๓๓๗

การเดินทาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่มุ่งสู่อำเภอสระแก้ว ผ่านอำเภอโป่งน้ำร้อน ถึงกิโลเมตรที่ ๒๒ ก่อนถึงตลาดปะตงจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตฯ น้ำตกเขาสอยดาวอยู่ห่างออกไป ๕ กิโลเมตร เป็นทางรถยนต์ ๒.๕ กิโลเมตร และเดินเท้าต่ออีกประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือนั่งรถประจำทางจากจันทบุรี-สระแก้ว ลงที่ตลาดปะตงแล้ว เหมารถสองแถวไปส่งที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว

สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว อยู่ในเขตตำบล ทราย ขาว ตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลตะเคียนทอง ตำบลฉมัน อำเภอ มะขาม ตำบลแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นเขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เพื่อรักษาไว้ซึ่งสัตว์ป่า ป่าไม้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ให้คงอยู่ตลอดไป กรมป่าไม้ โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ทำการสำรวจพื้นที่ พบว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแก่ประชาชนทั่วไป จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทรายขาว ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทรายขาว ภายในสถานีฯ มีสัตว์ต่างๆ อาทิ กวาง เก้ง ลิงแสม ไก่ฟ้าพญาลอ ชะนีแก้มขาว หมีควาย กระทิง

การเดินทาง เดินทางตามเส้นทางจันทบุรี-สระแก้ว ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร ถึงบ้านประตงจะมีทางแยกเข้าสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ สัตว์ป่าทรายขาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ระยะทาง ๓.๕ กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *