Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

ศาลเจ้าเทพารักษ์หลักเมือง เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวขอนแก่น ตั้งอยู่หน้าศาลาสุขใจ ถนนเทพารักษ์ หน้าเทศบาลนครขอนแก่น ท่านเจ้าคุณปู่พระราช

khonkhen--10-ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง ขอนแก่น

สารธรรมมุนีและหลวงธุรนัยพินิจ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ริเริ่มสร้างขึ้นโดยนำาหลักศิลาจารึกจากโบราณสถานในท้องที่อำาเภอชุมแพมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและตั้งเป็นศาลหลักเมืองเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนหลังศูนย์ราชการ เป็นที่เก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุอันมีค่าตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ มีการจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ที่บ้านเชียงและเครื่องมือเครื่องใช้ของผู้คนในยุคนั้น สิ่งที่ควรชมสำาหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่เป็นงานพุทธศิลป์สมัยทวาราวดี จำหลักภาพพุทธประวัติที่งดงามและสมบูรณ์มาก พบที่เมืองฟ้าแดดสูงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นยังมีศิลปะวัตถุสมัยขอมหรือลพบุรี ได้แก่ ทับหลัง จากปราสาทหินในภาคอีสาน นอกเหนือจากโบราณวัตถุที่พบในท้องถิ่นแล้ว ที่นี่ยังจัดแสดงศิลปะวัตถุสมัยอื่นไว้ด้วย เช่น สุโขทัย อยุธยา เป็นต้น และส่วนหนึ่งก็จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้านไว้ด้วย เหมาะสำาหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชีวิตความเป็นอยู่ ของคนอีสาน เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๑๐๐ บาท รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๖๑๗๐

บึงแก่นนคร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกลางเมืองขอนแก่น เป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ ๖๐๓ ไร่ นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ “เจ้าเพี้ยเมืองแพน” ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาพักผ่อนและทำากิจกรรมนันทนาการ เพราะมีบรรยากาศสบายๆ พื้นที่โดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ มีสวนสุขภาพประดับด้วยประติมากรรมรูปต่างๆ ดูเพลินตา

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น คือหอที่รวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่นของตนเองและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติเมืองขอนแก่น โดยอาศัยผู้เฒ่าผู้แก่และชาวขอนแก่นเป็นผู้ให้ข้อมูล โดยแบ่งพื้นที่จัดนิทรรศการออกเป็น ๕ โซน คือ โซนที่ ๑ แนะนำาเมืองขอนแก่น โซนที่ ๒ ประวัติศาสตร์ ของเมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมโบราณ ที่มีอายุยาวนานมากกว่า ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ ปี นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โซนที่ ๓ การ ตั้งเมือง โซนที่ ๔ บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น โซนที่ ๕ ขอนแก่นวันนี้ นำาเสนอภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวขอนแก่น ในปัจจุบัน ด้วยการนำาเสนอวัฒธรรมประเพณีที่ยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๙๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๔๓๒๗ ๑๑๗๓

 

พระมหาธาตุแก่นนคร (พระธาตุ ๙ ชั้น) ตั้งอยู่ถนนกลางเมือง ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุพระ

khonkhen-13
พระมหาธาตุแก่นนคร

สารีริกธาตุ และรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา บานประตู หน้าต่าง แต่ละชั้นแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำาวัน ภาพแกะสลักรูปพรหม ๑๖ ชั้น ภาพในพิธีการต่างๆ ภายในฝาผนังทั้ง ๔ ด้าน มีภาพประวัติเมืองขอนแก่น และชั้นที่ ๙ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่น ที่สวยงามทั้ง ๔ ด้าน

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณเนินสูงที่มีชื่อว่า “มอดินแดง” เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ทรงกระทำาพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ มีเนื้อที่กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ มหาวิทยาขอนแก่นถือว่าเป็นแหล่งวิทยาการใหญ่ที่สุดของ ภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิ

การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมือง ๔ กิโลเมตร มีทางเข้าสองทางคือ ด้านถนนมิตรภาพ (สายขอนแก่น-อุดรธานี) และด้านถนนมะลิวัลย์ (สายขอนแก่น-เลย)ชาต่างๆ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับประชาชนภาคอีสาน

หอศิลปะวัฒนธรรม ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางด้านประตูสีฐาน เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆ และรวบรวมเรื่องราวทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา สถาปัตยกรรมอีสาน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และอีสานในยุคปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๔๓๓๓ ๒๐๓๕

khonkhen-14-วัดไชยศรี
วัดไชยศรี

 

สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ตั้งอยู่ในวัดป่าแสงอรุณ ตำาบลพระลับ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ๓ กิโลเมตร ตามเส้นทางขอนแก่น-กาฬสินธุ์ สิมอีสานมีความวิจิตรงดงามของอาคารและภาพเขียนฝาผนังลายผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น

วัดไชยศรี และ ฮูปแต้มสินไซ วัดไชยศรี ตั้งอยู่บ้านสาวะถี ตำบลสาวะถี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๘ มีอาคารที่สำคัญคือ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระสงฆ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และสิมหรือโบสถ์ของวัดมีจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) เรื่องราวทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนอีสานโดยฝีมือช่างพื้นบ้าน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *