Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ตอนที่ 1

Bynakab

Jan 21, 2014

การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก ตอนที่ 1

หญิงอายุ 40 ปี มีบุตร 2 คน มาตรวจที่โรงพยาบาล ด้วยประจำเดือนขาดมาประมาณ 4 เดือนก่อน และมีเลือดออกทางช่องคลอดมา 1-2 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *