Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี

การพัฒนาด้านการทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าเด่นชัดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้กิจการด้านการทหารของ ลพบุรีมีความสำคัญมากเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร กิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารหน่วยต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (อำเภอเมือง) ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต การฝึก กระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา ทัวร์ป่าทางทหารและชม พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และภาพกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรบพิเศษ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารค่าย A03 (อำเภอเมือง) ทางเข้าอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ตำบลโคกตูม เป็นศูนย์รวมกิจกรรมในรูปแบบของ การทดสอบกำลังใจและการดำรงชีวิตแบบทหาร เช่น การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต ไต่หน้าผาจำลอง ยิงปืน สะพานเชือก พายเรือแคนู สถานที่ติดต่อ: กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ติดต่อล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ สำหรับ […]