Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

แหลมจองถนน

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

วัดเขียนบางแก้ว เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระธาตุบางแก้ว สร้างแบบเดียวกับพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช แต่ขนาดเล็กกว่า เป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเชื่อว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณวัดเขียนนี้จะเป็นที่ตั้งของเมืองพัทลุงมาก่อน เพราะพบซากปรักหักพังของศิลาแลงและพระพุทธรูปมากมาย นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ของชาติ ซึ่งเก็บรวบรวมพระพุทธรูป เครื่องใช้ถ้วยชาม การเข้าชมต้องขอกุญแจจากเจ้าอาวาส การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๑ เลยอำเภอเขาชัยสนไปประมาณ ๗ กิโลเมตร ในเขตบ้านบางแก้วใต้บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๔ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร แหลมจองถนน เป็นหมู่บ้านชาวประมง อยู่ตำบลจองถนน จากตัวเมืองพัทลุงไปตามเส้นทางสายเพชรเกษม เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอเขาชัยสนไป…