Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

คลองร้อยสาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลองร้อยสาย คือชื่อเรียกดินแดนเล็กๆ บริเวณปากแม่น้ำตาปี ที่เต็มไปด้วยลำคลอง สายน้อยมากมายเชื่อมต่อกันกินพื้นที่กว่า 6 ตำบล แถมสองฝั่งคลองยังอุดมสมบูรณ์ ร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าว และป่าจากที่ขึ้นเรียงรายตลอดแนว อีกทั้งวิถีขีวิตการทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้านในแถบนี้ยังมีความน่าสนใจ จึงได้มีการผลักดันพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน การล่องเรือท่องเที่ยวเส้นทาง คลองร้อยสาย มักเริ่มต้นโปรแกรมตั้งแต่เช้า ราว 8-9 โมง พาหนะเป็นเรือหางยาวขนาดบรรทุกประมาณ 6-8 คน พร้อมเทียบท่าริมปม่น้ำตาปี ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ลักษณะจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่าน และบางส่วนอยู่ติดกับทะเล ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านยังคงใช้เรือเป็นพาหนะท้องถิ่นในการเดินทางสัญจร อาชีพส่วนใหญ่เป็นการทำประมงพื้นบ้าน ทำสวนมะพร้าว และงานหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ในช่วงแรกเรือจะพาคุณชมพรรรไม้ต่างๆ ในป่าชายเลน ก่อนพาไปชมวิถีชีวิตริมคลองทั้งการทำสวนเกษตร การทำประมงพื้นบ้าน แล้วแวะเที่ยวชมวัดบางใบไม้ เพื่อไปนมัสการหลวงพ่อข้าวสุก ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนละแวกนั้น ต่อด้วยการแวะชมแวะซื้องานหัตถกรรมจากมะพร้าว ผักตบชวา และการเขียนผ้าบาติก ก่อนเดินทางกลับตัวเมือง หรือเลือกนอนพักแบบโฮมสเตย์สักคืน เพื่อล่องเรือชมหิ่งห้อยในช่วงค่ำ ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ตั้ง คลองชนาดเล็กมากมาย ใกล้ปากแม่น้ำตาปี กินพื้นที่ 6 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี การเดินทาง […]