Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เรือพระราชพิธี

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เป็นอู่เก็บเรือที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เรือเหล่านี้เป็นเรือขุดทั้งสิ้น เรือพระราชพิธีที่เก็บอยู่ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งเอนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ และเรือพระที่นั่งอื่นๆ อีกหลายลำ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ปิดช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่และวันหยุดสงกรานต์) อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท โทร. ๐ ๒๔๒๔ ๐๐๐๔ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช…