Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เมืองโบราณ

  • Home
  • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๑ ตำบลบางเมืองใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ ความคิดและจินตนาการของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวที่ใช้เทคนิคการเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือเป็นแห่งแรกในโลก ทำจาก โลหะทองแดงนับแสนชิ้นแผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือนำมาย่างไฟให้อ่อนตัว แล้วเคาะเรียงต่อกันด้วยความประณีต ตัวช้างรวมอาคารมีความสูง ๔๓.๖๐ เมตร (หรือสูงขนาดตึก ๑๔-๑๗ ชั้นโดยประมาณ)…

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเมืองโบราณโคกไม้เดน และที่เที่ยวอำเภอพยุหะคีรี นครสวรรค์ เมืองโบราณโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย พบซากกำแพงเนินดิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเมืองเก่าสมัยสุโขทัย เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ขุดพบรูปปั้น ช้างพญาฉัททันต์ อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี คำว่า “โคกไม้เดน” เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง คนสมัยเก่าเรียกบ้านโคกไม้เดนว่า “เมืองบน” สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๑ – ๑๖ (พ.ศ. ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐) ตัวเมืองบนมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ ๒๕๐ เมตร…