Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เมืองโบราณจันเสน และสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอตาคลี นครสวรรค์

เมืองโบราณจันเสน และ พิพิธภัณฑ์จันเสน หมู่ ๒ ตำบลจันเสน สันนิษฐาน ว่าอยู่ในสมัยทวารวดี บริเวณเมืองโบราณมีคูเมืองเป็นเนินดินโดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มุมทั้งสี่เป็นรูปมนจนเกือบเป็นวงกลม ล้อมรอบด้วยคูเมือง ซึ่งกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นที่ลุ่มน้ำขัง แต่ยังเป็น ร่องรอยพอมองเห็นเค้าคูเมืองได้อย่างชัดเจน มีความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร กว้าง ๗๐๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ เนื่องจาก บริเวณภายในคูเมืองดังกล่าวมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอก คูเมือง ชาวบ้านเรียกว่า “โคกจันเสน” ในบริเวณเมืองโบราณได้ขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ทำด้วย เศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่างๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัดที่ทำด้วยโลหะ มีตุ้มหูทำด้วยตะกั่ว หรือดีบุก ใบหอกที่ทำด้วยสำริด ปัจจุบันโบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสน เปิดให้เข้าชมในวันเสาร์ – อาทิตย์ ผู้ที่ต้องการเข้าชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางวัดให้เปิดเข้าชมได้ มีเยาวชนอาสาสมัครจากโรงเรียนวัดจันเสน […]