Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เที่ยวพื้นที่ทหาร

  • Home
  • แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี

แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทหาร จังหวัดลพบุรี

การพัฒนาด้านการทหารของจังหวัดลพบุรี ปรากฏว่าเด่นชัดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ทำให้กิจการด้านการทหารของ ลพบุรีมีความสำคัญมากเป็นอันดับ ๒ รองจากกรุงเทพมหานคร กิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารหน่วยต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (อำเภอเมือง) ได้แก่ การสาธิตการดำรงชีพในป่า การกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต การฝึก กระโดดร่มจากบอลลูน การยิงปืน ไต่หน้าผา ทัวร์ป่าทางทหารและชม พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ ซึ่งจัดแสดงภาพและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ…