Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขื่อนเจ้าพระยา

  • Home
  • เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เที่ยววัดกรุณา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดกรุณา อยู่ตรงข้ามบ้านรับรองเขื่อนเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธมหาศิลาหรือหลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยศิลาทรายสีนวลขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดของจังหวัดชัยนาท สันนิษฐานว่า สร้างในอยุธยาตอนต้น เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวชัยนาทและประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จไปถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธมหาศิลาในพระอุโบสถ เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๐

เที่ยวเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ ๓ ตำบลบางหลวง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว ๒๓๗.๕๐ เมตร สูง ๑๖.๕๐ เมตร สร้างขวางทางน้ำโดยแบ่งเป็นช่องๆ สำหรับให้น้ำไหลผ่าน ๑๖ ช่อง มีประตู สำหรับเรือสัญจรกว้าง ๑๔ เมตร เรือขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ บริเวณเขื่อนมีความสวยงามตามธรรมชาติ ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นตัวมาหาอาหารบริเวณเหนือเขื่อน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และยังผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัดด้วย…