Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

เขาวงพระจันทร์

  • Home
  • เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

เขาวงพระจันทร์ บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ มีทางบันไดขึ้นสู่ยอดเขา ๓,๗๙๐ ขั้น ยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเล ๖๕๐ เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว ๑,๖๘๐ เมตร ใช้เวลา เดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขา ๒ ชั่วโมง สองข้างทางเป็นป่าไม้ที่ขึ้นสลับ ซับซ้อน บางแห่งเป็นที่ลาด บางแห่งมีความชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา วงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา เขาวงพระจันทร์ ได้ชื่อว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรีและสร้างชื่อเสียงให้เมืองลพบุรี มาช้านาน นอกจากนั้นภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าว กกขนากและเรื่องพระเจ้ากงจีนอีกด้วย ในช่วงเทศกาลเดือน ๓ ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนจะมา นมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปบนยอดเขาแห่งนี้อย่าง…