Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง

  • Home
  • เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำพอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑๙๗ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อุบลรัตน์ ภูเวียง บ้านฝาง มัญจาคีรี และโคกโพธิ์ชัย รวมทั้งสองอำเภอ ในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ บ้านแท่น และแก่งคร้อ ที่ทำาการอุทยานฯ ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำาอุบลรัตน์ เป็นทั้งแหล่งต้นน้ำของลำน้ำชี ลำน้ำพอง เป็นแหล่งสมุนไพร มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ในบริเวณอุทยานมีจุดชมวิวอยู่หลายแห่ง ได้แก่ “จุดชมวิวหินช้างสี” เป็นกลุ่มหินใหญ่บนสันเขาป่าโสกแต้ ด้านข้างของหินมีรอยดินที่ช้าง ใช้ลำตัวสีก้อนหินติดอยู่…