พิพิธภัณฑ์และอุทยานแมลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย ตั้งอยู่ในสำนักศิลปและวัฒนธรรม อาคารเบญจมวัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) ถนนแจ้งวัฒนะ รวบรวมเรื่องราวของครูในอดีตกว่าหนึ่งศตวรรษ และประวัติที่เริ่มจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยเริ่มจากกรมศึกษาธิการ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และโรงเรียนฝึกหัดครูต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เช่น โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ครูประถมพระราชวังสนามจันทร์ วิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นสถาบันราชภัฏ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันอังคาร พฤหัส เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๕๔๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๕๑๒, ๓๑๒๘, ๐ ๒๕๒๒ ๖๖๐๗, ๐๘ ๑๑๓๘ ๕๕๓๙ พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิพิธภัณฑ์มด ตั้งอยู่ที่ชั้น ๔ ตึกวนศาสตร์ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็น …

พิพิธภัณฑ์ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร Read More »