Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

อุทยานแมลง

  • Home
  • พิพิธภัณฑ์ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทย ตั้งอยู่ในสำนักศิลปและวัฒนธรรม อาคารเบญจมวัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร) ถนนแจ้งวัฒนะ รวบรวมเรื่องราวของครูในอดีตกว่าหนึ่งศตวรรษ และประวัติที่เริ่มจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยเริ่มจากกรมศึกษาธิการ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ และโรงเรียนฝึกหัดครูต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เช่น โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เทพศิรินทร์ โรงเรียนฝึกหัดอาจารย์ครูประถมพระราชวังสนามจันทร์ วิวัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นสถาบันราชภัฏ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. ปิดวันอังคาร พฤหัส เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์…