Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เที่ยวอนุสาวรีย์ขุนสรรค์ วัดมหาธาตุ และที่เที่ยวในอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

อนุสาวรีย์ขุนสรรค์ ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี ขุนสรรค์ “วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย” เป็นหนึ่งในผู้นำชาวบ้านบางระจันที่ต่อสู้กับข้าศึกด้วยความกล้าหาญรบชนะถึง ๗ ครั้ง เป็นไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของอำเภอสรรคบุรี เมื่อ ๒๒๓ ปีก่อน อนุสาวรีย์มีขนาดสูง ๒.๕๐ เมตร ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖ เป็นวันกระทำพิธีเปิดพร้อมงานสมโภช อำเภอ สรรคบุรีจึงกำหนดให้วันที่ ๑๙ มกราคม เป็นวันกระทำพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์และได้จัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปี เมืองสรรคบุรี หรือ เมืองแพรก อยู่ในเขตตำบลแพรกศรีราชา เป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานว่าเดิมชื่อเมืองตรัยตรึงส์ ศิลปกรรมแบบอู่ทอง น่าจะสร้างก่อนเมืองชัยนาท และยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัยคู่กันมากับเมืองชัยนาท ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เรียกเมืองสรรคบุรีว่าเมืองแพรก และเรียกเมืองชัยนาทว่าเมืองชัยนาทบุรี ในปีพ.ศ. ๑๙๑๔ ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) กรุงศรีอยุธยาได้ยกกองทัพมายึดไว้ ทั้งสองเมืองนี้จึงตกอยู่ในราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา และได้เปลี่ยนชื่อเมืองแพรกเป็นเมืองสรรค์ตั้งแต่นั้นมาโดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงคู่กับเมืองชัยนาท ผังของเมืองสรรค์เป็นผังที่ซับซ้อน แสดงถึงความเป็นเมืองใหญ่ที่อยู่ต่อเนื่องมาช้านาน บริเวณเมืองแบ่งออกเป็นสองตอน ตอนที่เป็นด้านเหนือเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างยาวด้านละ ๑,๔๐๐ เมตร ด้านนี้น่าจะเป็นเมืองแพรกเดิม ส่วนทางด้านใต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๘๐๐ เมตร […]