Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดพัทลุง

งานเทศกาลล่องเรือ – แลนกทะเลน้อย เป็นงานประเพณีที […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

เที่ยววัดคูหาสวรรค์ รวมสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองพัทลุง

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือที่เรียกกันว่า “ […]