Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

หาดนเรศวร

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ค่ายธนะรัชต์ เป็นค่ายทหารที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่เศษ ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๓๗ กิโลเมตร (ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ) ภายในค่าย ประกอบด้วย อนุสรณ์สถาน ฯพณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็น สถานที่รวบรวมชีวประวัติ ผลงานในอดีต เครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัว เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งของไทย และต่างประเทศของท่าน พิพิธภัณฑ์ ทหารราบ จัดแสดงอาวุธโบราณสมัยต่างๆ และ ท่าเสด็จ ตั้งอยู่ริม แม่น้ำปราณบุรี ทางทิศตะวันตกของค่ายฯ ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ…