Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

จุดชมวิวสะพานสารสิน เป็นประตูสู่จังหวัดภูเก็ต เชื่อมระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถแวะสัมผัสความงามของท้องทะเลอันดามันที่สวยงามได้อีกด้วยประตูเมืองภูเก็ต (Gate Way) เป็นอาคารสมัยใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกีส สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๘๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุ ๒๕ ไร่ บริเวณท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว ใกล้กับสะพานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร บริเวณทางแยกเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ต ภายในมีศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ห้องสมุด ห้องประชุมสัมมนาและโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ภายนอกอาคารได้จัดภูมิทัศน์ด้วยการสร้างเสาศิลาอีก ๒๙ ต้น โดยมีนัยว่า เลข ๒ คือ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีของชาวภูเก็ต ส่วนเลข ๙ มีนัยถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมทั้งมีเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ต ระบุไว้ รวมถึงประติมากรรม “เต่ากับไข่” ซึ่งเป็นงานศิลป์เล่าเรื่องหาดไม้ขาว สถานที่วางไข่ของเต่ามะเฟือง อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ตั้งอยู่ที่สี่แยกท่าเรือ ห่างจากตัวเมืองภูเก็ต ๑๒ […]