Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

สถานตากอากาศบางปู

  • Home
  • พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๑ ตำบลบางเมืองใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ ความคิดและจินตนาการของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวที่ใช้เทคนิคการเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือเป็นแห่งแรกในโลก ทำจาก โลหะทองแดงนับแสนชิ้นแผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือนำมาย่างไฟให้อ่อนตัว แล้วเคาะเรียงต่อกันด้วยความประณีต ตัวช้างรวมอาคารมีความสูง ๔๓.๖๐ เมตร (หรือสูงขนาดตึก ๑๔-๑๗ ชั้นโดยประมาณ)…