Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดไพรพัฒนา อดีตเป็นที่พำนักหลวงปู่สรวง เจ้าอาวาสวัดพระนักปฏิบัติ ที่มีชื่อเสียงไปทั่วจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยความมีเมตตาบารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รักและศรัทธาของผู้คน หลวงปู่สรวงได้ละสังขาร เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒ ซึ่งสังขารของท่านยังอยู่ในสภาพเดิม ลูกศิษย์และศาสนิกชนจึงให้บรรจุสังขารของท่านลงในโลงแก้วและตั้งไว้ ณ ศาลาออยเตียนสรูล เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้กราบไหว้ต่อไป นอกจากนี้ลูกศิษย์และศาสนิกชนที่ศรัทธาและนับถือหลวงปู่สรวง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง มณฑปที่สร้างเป็นศิลปะขอมเพื่อให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น โดยเป็นศูนย์รวมความหมายของพระรัตนตรัยทั้ง ๓ เช่น หน้าบันสี่ทิศประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่สรวง หมายถึงอริยสัจสี่ หน้ามุข ๓ ชั้น หมายถึง พระรัตนตรัย และยอดปรางค์ ๙ ชั้น หมายถึง โลกุตรธรรม ๙  เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่หลวงปู่สรวง การเดินทาง จากตัวอำเภอภูสิงห์ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๑ (อำเภอภูสิงห์-ช่องสะงำ) ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไป ๑๐๐ เมตรวัดจะอยู่ซ้ายมือจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ประกาศเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง ๑๓๕ […]