Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดเขาวงกฏ

  • Home
  • สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

สถานที่เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงในการทอผ้ามัดหมี่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ของอำเภอ บ้านหมี่ เป็นไทยพวนที่อพยพมาจากประเทศลาว เมื่อกว่า ๑๐๐ ปี และได้นำชื่อบ้านเดิม คือ “บ้านหมี่” มาใช้เป็นชื่อหมู่บ้าน วัดธรรมิการาม หรือ วัดค้างคาว เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมน้ำบางขามฝั่งตะวันตก ตำบลบางขาม เดิมมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน วัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “วัดธรรมิการาม” สิ่งที่น่าชมภายในวัด คือภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ทั้ง ๔ ด้าน เล่าเรื่องพุทธประวัติ มีลักษณะแบบตะวันตก เข้ามาปนบ้างแล้ว เช่น การแรเงาต้นไม้และอื่นๆ เป็นภาพเขียนในสมัย…