Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดป่าเนรัญชราราม

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วัดป่าเนรัญชราราม (เรือพิฆาตสังสารวัฎ) ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคูใหญ่ ตำบลเป๊าะ เป็นวัดที่สร้างเป็นรูปเรือมีลักษณะด้านยาว ๕๕ เมตร สูง ๒๔ เมตร เรือหมายถึงพาหนะนำผู้คนก้าวข้ามกิเลส สิ่งยั่วยุต่าง ๆ อันเป็นผลให้คนเราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฎฎ์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตัวเรือแบ่งเป็น ๕ ชั้น จำแนกได้ดังนี้ ชั้น ๑ (ห้องใต้ท้องเรือ) จัดเป็นห้องกรรมฐาน ชั้น ๒…