Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดบางคลาน

  • Home
  • สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน เดิมมีชื่อว่า “วัดวังตะโก” ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเก่า สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พิพิธภัณฑ์นครไชยบวร เป็นมณฑป ๒ ชั้น ชั้นบน ประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ซึ่งประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ท่านเคยจำาพรรษาอยู่ที่วัดนี้ ชั้นล่าง จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระพิมพ์ เครื่องปั้น ดินเผา ฯลฯ เปิดตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ติดต่อสอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๕๖๖๖…