Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

วัดทับคล้อ

  • Home
  • เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

เที่ยววัดทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ซอยเทศบาลทับคล้อ ๕ ตำบลทับคล้อ ภายในมีสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มีความสวยงาม เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และพระตำหนักรับรอง ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖