Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน ตั้งอยู่บนชั้น ๗ อาคาร ๗๒ ปี ของ […]