Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเมืองสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๑ ตำบลบางเมืองใหม่ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ ความคิดและจินตนาการของ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ และเพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร เป็นประติมากรรมลอยตัวที่ใช้เทคนิคการเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือเป็นแห่งแรกในโลก ทำจาก โลหะทองแดงนับแสนชิ้นแผ่นเล็กสุดขนาดเท่าฝ่ามือนำมาย่างไฟให้อ่อนตัว แล้วเคาะเรียงต่อกันด้วยความประณีต ตัวช้างรวมอาคารมีความสูง ๔๓.๖๐ เมตร (หรือสูงขนาดตึก ๑๔-๑๗ ชั้นโดยประมาณ) อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบนของตัวช้างและส่วนล่างของตัวช้าง ส่วนบนของตัวช้าง เฉพาะส่วนหัวมีน้ำหนักประมาณ ๑๐๐ ตัน ลำตัวช้างหนัก ๑๕๐ ตัน สูง ๒๙ เมตร กว้าง ๑๒ เมตรและยาว ๓๙ เมตร ท้องช้างหรือชั้นสวรรค์ ปูด้วยไม้มะเกลือสีออกดำ ออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุมีค่า เช่น ภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาล […]