Categories
งานประเพณีและเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

เทศกาลงานประเพณีประจำปี จังหวัดสมุทรปราการ

งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง) ทุกๆ ปี ในวันอาทิตย […]

Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล ตั้งอยู่บริเวณริมปาก […]