Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน

เที่ยวปราสาทบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ปราสาทบ้านปราสาท หรือ ปราสาทห้วยทับทัน หรือ ปราสาทบ้านโนนธาตุ ตั้งอยู่ที่วัดปราสาทพนาราม บ้านปราสาท เป็นโบราณสถานแบบขอมแห่งหนึ่งที่ถูกดัดแปลงในสมัยหลังเช่นเดียวกับปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะส่วนหลังคาซึ่งคล้ายคลึงกันมากแต่มีขนาดสูงกว่าประกอบด้วยปรางค์อิฐ ๓ องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวเหนือ – ใต้ มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตูก่อด้วยศิลาแลง สันนิษฐานว่าเดิมมี ๓ หรือ ๔ ทิศ ปัจจุบันคงเหลือเพียงด้านทิศใต้เท่านั้น ปรางค์องค์กลางขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก ๒ องค์ ที่ขนาบข้างเล็กน้อยแต่ส่วนหลังคาเตี้ยกว่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีประตูเดียวด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีกรอบประตูหินทราย และทับหลังติดอยู่เป็นภาพบุคคลยืนอยู่เหนือหน้ากาล ส่วนท่อนพวงมาลัยมีลายมาแบ่งที่เสี้ยวภาพบุคคลยืนในซุ้มเรือนแก้ว ไม่อาจสันนิษฐานว่าเป็นผู้ใดด้วยลายสลักยังไม่แล้วเสร็จ ปรางค์สององค์ที่ขนาบข้างขนาดเดียวกันได้รับการดัดแปลงรูปแบบไปมากโดยเฉพาะส่วนหลังคาและประตูซึ่งก่อทึบหมดทุกด้าน ยังคงปรากฏกรอบประตูหินทราย และชิ้นส่วนทับหลังสลักภาพการกวนเกษียรสมุทรตกอยู่หน้าประตูปรางค์องค์ที่อยู่ด้านทิศใต้ จากลักษณะทางด้านศิลปกรรมของทับหลังที่ปรากฏอาจสันนิษฐานได้ว่าปราสาทแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ ร่วมสมัยศิลปะขอมแบบคลัง – บาปวนของเขมร และต่อมาได้รับการดัดแปลงในสมัยหลังปัจจุบันมีการขุดค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายอย่าง เช่น โครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุในสมัยก่อนพุทธกาล ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเงิน อีกทั้งยังค้นพบทับหลังจำนวน ๔ ชิ้น อันได้แก่ ทับหลังรูปหน้ากาลคายท่อนพวงมาลัย ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังรูปบุคคลทรงโคปุระ และทับหลังกวนเกษียรสมุทร การเดินทาง จากตัวเมืองศรีสะเกษ […]