Tamdoo.com

ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง

น้ำตกเขาสอยดาว

  • Home
  • จุดท่องเที่ยว อำเภอมะขาม โป่งน้ำร้อน สอยดาว เมืองจันทบุรี

จุดท่องเที่ยว อำเภอมะขาม โป่งน้ำร้อน สอยดาว เมืองจันทบุรี

สวนสมุนไพรจันทบุรี ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายในมีแปลงทดลองและเรือนเพาะชำพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อนำพืช เหล่านี้ ไปทำการทดลองศึกษาค้นคว้า และนำมาผลิตเป็นยารักษาโรค เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. การเข้าชมเป็น หมู่คณะต้องขออนุญาตล่วงหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๙๔๑ ๓๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๐๔๒-๓ เขื่อนคิรีธาร…