จุดท่องเที่ยว อำเภอมะขาม โป่งน้ำร้อน สอยดาว เมืองจันทบุรี

สวนสมุนไพรจันทบุรี ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ ๒๕ กิโลเมตร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภายในมีแปลงทดลองและเรือนเพาะชำพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อนำพืช เหล่านี้ ไปทำการทดลองศึกษาค้นคว้า และนำมาผลิตเป็นยารักษาโรค เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. การเข้าชมเป็น หมู่คณะต้องขออนุญาตล่วงหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสมุนไพร สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๓๙๔๑ ๓๑๗๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๘๙ ๙๘๕๐-๘ ต่อ ๙๐๔๒-๓ เขื่อนคิรีธาร อยู่ในเขตอำเภอมะขาม ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ๔๐ กิโลเมตร สร้างโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นเขื่อนกั้นน้ำเอนกประสงค์ ทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การชลประทาน การประมง และการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน มีความจุสูงสุดที่ระดับความสูง ๒๐๕ เมตร จากระดับน้ำทะเล เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร บริเวณอ่างเก็บน้ำมีธรรม ชาติสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เป็นที่ชื่นชอบของนักตกปลา การเดินทาง จากจันทบุรีเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ …

จุดท่องเที่ยว อำเภอมะขาม โป่งน้ำร้อน สอยดาว เมืองจันทบุรี Read More »