Categories
สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ดูพลอยตลาดพลอยอำเภอบ่อไร่ ตราด

ตลาดพลอย ที่ผ่านมาตลาดพลอยในอำเภอบ่อไร่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิต พลอยแดง หรือทับทิมสยาม ตลาดพลอยที่น่าสนใจ ได้แก่ ตลาดพลอยหัวทุ่ง ตลาดพลอยบ้านสระใหญ่ ตลาดพลอยหนองบอน เป็นต้น โดยในแต่ละวัน ตลาดพลอยแต่ละแห่ง จะเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ปัจจุบันตลาดพลอยในเขตอำเภอบ่อไร่ประสบปัญหาในเรื่องหาแหล่งพลอยได้ยากจึงทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายพลอยซบเซาลง ถ้านักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปซื้อพลอย หรือชมสภาพโดยทั่วๆ ไปของตลาดพลอยนั้น ยังพอมีเหลือให้ชม และซื้ออยู่บ้าง น้ำตกเขาสลัดได ไปตามถนนสายจินตกานนท์ (แสนตุ้ง-บ่อไร่) กิโลเมตรที่ ๒๕ มีทางแยกซ้ายไปน้ำตกเขาสลัดได ระยะทาง ๗ กิโลเมตร บริเวณรอบๆ น้ำตก มีป่าเขา และธรรมชาติสวยงาม อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว มีพื้นที่ประมาณ ๖๕,๕๒๕ ไร่ ภายใน อุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกคลองแก้ว มีทั้งหมด ๗ ชั้น ในแต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันออกไป มีลำธารน้ำไหลผ่านจาก ชั้นบนลงมาสู่ชั้นล่างตลอดสายโดยเฉพาะชั้นที่ ๔ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของบ่อไร่ นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่นิยมเที่ยวกันเพียง ๔ ชั้น เท่านั้น […]